Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy nadania rugoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 8/D/17 z dnia 04.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży".

            Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 17 ust. 1 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z póżn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża jako właściwego zarządcy drogi z dnia 18.06.2018 r., decyzji Nr 8/D/17 z dnia 04.09.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„ budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu – Odcinek II od rejonu skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina ” został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

               Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od postanowienia przysługuje zażalenie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 12:18
  • Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 12:25
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lip 2018 07:32
  • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1254 razy