Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję LVIII

Uprzejmie informuję, że dnia 29 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.
 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2018 r. /druk nr 924/
 1. Składanie interpelacji i zapytań.
 1. Przyjęcie Informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie miasta Łomży za rok 2017 /druk nr 915/ - wiodąca Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 1. Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 - 2031 /druk nr 937, 937A/

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 /druk nr 938, 938A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Strzelców Kurpiowskich, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 916, 916A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Stacha Konwy, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 917, 917A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 921, 921A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 922, 922A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża /druk nr 920, 920A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 3. Podjęcie uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łomża na lata 2018-2033” - /druk nr 923, 923A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Łomża, a Gmina Łomża /druk nr 918, 918A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 490/LIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku/druk nr 926, 926A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Łomży /druk nr 928, 928A/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża/druk nr 929, 929A/ - wiodąca Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 278/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Łomżyńska Karta Seniora” /druk nr 930, 930A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łomża, w charakterze lidera do realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej. Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 -2020 /druk nr 931, 931A/ - wiodąca Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
 10. Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie odwołania delegata Miasta Łomża ze Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Łomża w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe

19. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2018 roku /druk nr 936/ – wiodąca Komisja Rewizyjna

20. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2017 rok /druk nr 925/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Promocji Miasta Łomża za 2017 rok/druk nr 932/ - wiodąca Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 22. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

23. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

24. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                    Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                 Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 sie 2018 12:24
 • Data opublikowania: wtorek, 21 sie 2018 12:38
 • Data edycji: piątek, 24 sie 2018 12:10
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sie 2018 07:43