Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję LX

Uprzejmie informuję, że dnia 17 października 2018 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LIX zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2018 r.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 -2031 /druk nr 976, 976A/

 

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 /druk nr 975, 975A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomżydruk nr 977, 977A/

 

b)    w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomżydruk nr 977, 977B/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2019 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /druk nr 974, 974A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 

 1. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez sprzedaż w trybie przetargu, bądź oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, położonych w Łomży na obszarze scalenia gruntów przy ul. Żabiej /druk nr 969, 969A, 969B/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy/druk nr 972, 972A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019/druk nr 968, 968A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Łomżyńskiej Rady Seniorów /druk nr 973, 973A/ - - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych /druk nr 971, 971/1, 971/2/.

 12. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 13. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 14. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LIX sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                               Wiesław Tadeusz Grzymała

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 09:09
 • Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2018 09:13
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 19 paź 2018 09:21