Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 56/18 z dnia 24 września 2018 r.

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Marianna Jóskowiak - Przewodnicząca Komisji Finansów i Skarbu Miasta, która po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawiła porządek posiedzenia (w załączeniu). Wniosła o uzupełnienie porządku obrad w pkt-e 3 a, b o autopoprawkę Prezydenta Miasta dotyczącą zmian w WPF na lata 2018 - 2031 - druk nr 954/1 oraz zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 950/1, 950 B. Poprosiła o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Komisja nie wniosła uwag i w wyniku głosowania 11 głosami za – jednogłośnie, przyjęła poprawki w pkt-e 3 a, b porządku obrad. Komisja przyjęła następujący porządek obrad wraz z poprawkami: 1. Przyjęcie protokołu nr 55/18 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanych zmianach w budżecie miasta na 2018 rok zarządzeniami nr: 292/18 z dnia 30.08.2018 r., 304/18 z dnia 12.09.2018 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży – druk nr 953, 953A. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) zmian w WPF na lata 2018 – 2031 – druk nr 954,954 A, 954/1, b) zmian w budżecie miasta na 2018 rok – druk nr 950, 950 A, 950/1, 950 B. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok – druk nr 942, 942 A, b) opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz zwolnień na 2019 rok – druk nr 942, 942 B. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2019 rok. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku /druk nr 939/ wraz z zarządzeniem nr 282/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. /druk nr 940/ oraz z zarządzeniem nr 265/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2018 r. /druk nr 914/. 8. Informacja o podsumowaniu głównych obchodów jubileuszu 600 – lecia nadania Łomży praw miejskich – druk nr 958 9. Bieżąca analiza poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym - druk nr 955 10. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja przyjęła protokół nr 55/18 z dnia 27 sierpnia 2018 roku bez uwag.

 

Ad. 2

 

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat informacji Prezydenta o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łomża na 2018 rok zarządzeniami nr: 292/18 z dnia 30.08.2018 r., 304/18 z dnia 12.09.2018 r.

Komisja przyjęła informację bez uwag.

 

Ad. 3

 

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat proponowanej stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do kosztów 1 wozokilometra dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży (wniosek i projekt uchwały w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 953 A.

 

 

Ad. 4 a, b

 

Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2018 – 2031 wraz z autopoprawką (w załączeniu) oraz wniosek i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok wraz z autopoprawką(w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2031, określony drukiem nr 954 A wraz z autopoprawką.

            Następnie Komisja w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie miasta na 2018 rok, określony drukiem nr 950 B.

 

Ad. 5 a, b

 

       Elżbieta Parzych – Skarbnik Miasta przedstawiła wniosek i projekty uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok (wniosek i projekty uchwał w załączeniu). Poinformowała, że stawki podatków i opłat lokalnych pozostają na poziomie 2018 roku.

Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za - jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok, określony drukiem nr 942 A.

            Następnie Komisja w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz zwolnień na 2019 rok, określony drukiem nr 942 B.

 

Ad. 6

 

Andrzej Garlicki – Z-ca Prezydenta Miasta przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie przyjęcia Założeń Polityki Społeczno – Gospodarczej Miasta Łomża na 2019 rok (w załączeniu). Poprosił o pytania i uwagi do przedłożonego projektu założeń.

Komisja nie zgłosiła uwag i w wyniku głosowania 13 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zawarty w druku 960 A.

 

 

Ad. 7

 

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 roku (w załączeniu).

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z budżetu miasta za I półrocze 2018 roku /druk nr 939/ wraz z zarządzeniem nr 282/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. /druk nr 940/ oraz z zarządzeniem nr 265/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek kultury za I półrocze 2018 r. /druk nr 914/.

 

Ad. 8

 

            Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat informacji dotyczącej podsumowania głównych obchodów jubileuszu 600 – lecia nadania Łomży praw miejskich (w załączeniu).

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Komisja, w wyniku głosowania 12 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała informację zawartą w druku nr 958.

 

Ad. 9

 

            Przewodnicząca Komisji poprosiła o uwagi i pytania do informacji na temat bieżącej analizy poziomu i struktury zadłużenia miasta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku finansowym (w załączeniu).

            Komisja przyjęła informację określoną drukiem nr 955 bez uwag.

 

Ad. 10

 

            Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji.

 

 

                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                         Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

                                                                                                               Marianna Jóskowiak

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 11:37
  • Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2018 11:38