Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2003 rok

przyjęty podczas obrad VI sesji w dniu 19 lutego 2003 roku

Lp.

Tematy sesji

Miesiąc

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Uwagi

1

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych komisji

 3. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

Styczeń
2


 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji.

 5. Przyjęcie głównych kierunków działalności Prezydenta Miasta na 2003 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Edukacji.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie restrukturyzacji sieci przedszkoli w mieście.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie restrukturyzacji sieci szkół w mieście.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

 11. Informacja w sprawie oceny stanu technicznego budynków oświatowych w Łomży na podstawie sprawozdania komisji. Planowane działania zapobiegające degradacji bazy placówek oświatowych miasta poprzez opracowanie wieloletniego programu ich remontów i modernizacji.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Miasta Łomży na lata 2003-2010.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie restrukturyzacji MPGKiM.


Luty


Prezydent, Komisje merytoryczne

Prezydent , Komisja Rodziny
Prezydent, Komisje merytoryczne

Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Komisja Edukacji

Prezydent , Komisja Edukacji

Prezydent , Komisja Edukacji

Prezydent , Komisja Gospod. Kom.


Prezydent, Komisja Edukacji
Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Komisja Rozwoju


Prezydent , Kom. Gosp. Kom.3

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Łomży za 2002 rok.

 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań pomocy społecznej za 2002 rok.

 3. Sprawozdanie roczne z działalności Rzecznika Praw Konsumentów.

 4. Ocena realizacji budżetu oświaty za 2002 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Łomży na 2003 rok.

 6. Wprowadzenie zmian w Uchwale Nr 24/XXXVIII/00 w sprawie Karty Współpracy Miasta z organizacjami Pozarządowymi.

 7. Ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 8. Ustalenie harmonogramu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w osiedlach.

 9. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w poprzedniej kadencji i powodach niezrealizowania niektórych uchwał.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu miasta.

 11. Przedstawienie raportu o stanie miasta na dzień 31 grudnia 2002 roku - wraz z wnioskami.


Marzec

Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Komisja Rodziny

Rzecznik Praw Konsumentów

Prezydent , Komisja Edukacji

Prezydent , Komisja Finansów

Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Komisja Edukacji

Prezydent

Prezydent , Komisja Rewizyjna


Komisja Statutowa

Prezydent, Kom. Gosp. Kom.


4

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacja budżetu za 2002 rok. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

 2. Informacja nt. funkcjonowania pozostałych placówek oświatowych miasta /bursy, świetlice/.

 3. Informacja nt. działalności klubów i stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta. Zasady pomocy i finansowania.

 4. Informacja nt. funkcjonowania placówek i stowarzyszeń upowszechniania kultury działających na terenie miasta.

 5. Ocena funkcjonowania MPWiK w aspekcie ekonomiczno-finansowym. Efekty rzeczowo-finansowe po przeprowadzonej modernizacji oczyszczalni ścieków. Podjęte działania w celu zmniejszenia kosztów wody i ścieków.

 6. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście z wykorzystaniem monitoringu oraz informacja Prezydenta Miasta Łomży na temat podjętych działań w celu dalszej rozbudowy monitoringu w mieście.

 7. Informacja o stanie sanitarnym miasta.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zadań realizowanych ze środków PFRON.

 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie protestów i zarzutów wniesionych po okresie publicznego ogłoszenia planów, terenów P-2, P-5, P-8.


Kwiecień

Prezydent , Komisja Rewizyjna


Prezydent , Komisja Edukacji


Prezydent , Komisja Edukacji


Prezydent , Komisja Edukacji


Prezydent , Kom. Gospod. KomunalnejPrezydent , Komisja BezpieczeństwaPrezydent, Komisje: Gosp. Kom., Rodziny, Bezpieczeństwa

Prezydent , Komisja Rodziny

Prezydent , Kom. Rozwoju i Zag. Przestrz.


5

 1. Ocena funkcjonowania MPEC w aspekcie ekonomiczno-finansowym. Plany inwestycyjne MPEC na rok 2003 i lata następne. Kształtowanie się kosztów produkcji energii cieplnej na przestrzeni lat 1997-2002, w tym po wprowadzeniu taryfy dwuczłonowej.

 2. Informacja o stanie bezrobocia i sytuacji na rynku pracy w Łomży. Program działań zmniejszających bezrobocie.

 3. Informacja o dostępie do świadczeń medycznych i stanu zdrowia mieszkańców Łomży - zagrożenia.

 4. Informacja na temat zagrożeń narkomania i alkoholizmem.

 5. Ocena stanu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Łomży.

 6. Informacja o stanie środowiska naturalnego, zagrożeniu, kierunku działania i potrzebach inwestycyjnych.

 7. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów P-2, P-5, P-8.

 8. Informacja o realizacji uchwał podjętych w I kwartale.


Maj

Prezydent , Komisja Gospodarki KomunalnejPrezydent , Kom. Rozw. i Zag. Przestrz.


Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Komisja Rodziny

Prezydent , Kom. Gosp. Kom.

Prezydent , Kom. Gosp. Kom.


Prezydent , Komisja Rozwoju


Prezydent , Komisja Rewizyjna


6


 1. Ocena stanu dróg - potrzeby inwestycyjne, kierunki działania w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 2. Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

 3. Informacja o realizacji programów profilaktycznych realizowanych w placówkach oświatowych na terenie miasta Łomży.

 4. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca podjętych działań w zakresie pozyskiwania inwestorów i inwestycji z zewnątrz w celu zmniejszenia bezrobocia w mieście - realizacja przyjętego programu walki z bezrobociem.

 5. Ustalenie cen wody i opłat za odprowadzenie ścieków.

 6. 13 czerwca - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej.Czerwiec


Prezydent , Kom. Gosp. Kom


Prezydent , Kom. Edukacji

Prezydent , Kom. Edukacji


Prezydent , Komisja Gospodarki Komunalnej


Prezydent , Kom Gosp. Kom.

Prezydent, Przewodniczący Rady


7

 1. Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi. Funkcjonowanie wysypiska miejskiego w Miastkowie.

 2. Społeczne i ekonomiczne korzyści z funkcjonowania w mieście zastępczej opieki rodzinnej nad dzieckiem społecznie osieroconym.

 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji.

 4. Analiza rynku pracy w Łomży.


LipiecPrezydent , Komisja Gosp. Kom.


Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Kom. Gosp. Kom.

Prezydent , Kom. Rozwoju


8

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2003 roku.

 2. Ocena realizacji uchwał za I półrocze 2003 roku.

 3. Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004.

 4. Informacja dotycząca stanu zadłużenia wewnętrznego miasta na dzień 30 czerwca 2003 roku ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw komunalnych.

 5. Funkcjonowanie oświaty w mieście i kierunki zmian organizacyjnych.


Sierpień

Prezydent , Komisja Finansów

Prezydent , Komisja Rewizyjna

Prezydent , Komisja Edukacji

Prezydent , Komisja Gospodarki Kom.


Prezydent, Komisja Edukacji


9


 1. Informacja nt. komunalnych zasobów mieszkaniowych i ich stanu technicznego. Kierunki działań podjęte w celu zatrzymania degradacji komunalnej substancji mieszkaniowej.

 2. Informacja o realizacji Strategii i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Łomży.

 3. Informacja o pracy Domu Opieki Społecznej.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie procedur uchwalania budżetu miasta oraz ustalenie rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 5. Informacja o realizacji zadań z opieki społecznej za I półrocze.


Wrzesień


Prezydent , Kom. Gosp. Kom.Prezydent , Komisja Rozwoju


Prezydent , Komisja Rodziny

Prezydent, Komisja Finansów


Prezydent , Komisja Rodziny


10

 1. Przyjęcie założeń polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2004 rok.

 2. Realizowanie standardów usług opiekuńczo-wychowawczych w Pogotowiu Opiekuńczym w Łomży.

 3. Ocena funkcjonowania MPK i określenie kierunków zmian organizacyjnych.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej.

Październik

Prezydent , Komisja Finansów

Prezydent , Komisja Rodziny


Prezydent , Kom. Gosp. Kom.

Prezydent , Kom. Finansów


11


 1. Stan przygotowań służb komunalnych do okresu zimowego 2003/2004.

 2. Ocena założeń polityki inwestycyjnej na rok 2004.

 3. Uchwalenie stawek podatków lokalnych obowiązujących w roku 2004 tj. od nieruchomości, środków transportowych oraz od posiadania psów.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przychodów i rozchodów FOŚiGW.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przychodów i rozchodów PFZZGiK.

 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał za III kwartał.

 7. Informacja o podejmowanych działaniach na rzecz pozyskania środków pozabudżetowych na realizację działań inwestycyjnych.Listopad


Prezydent , Kom. Gosp. Kom.

Prezydent , Kom. Gosp. Kom.

Prezydent , Komisja Finansów


Prezydent , Komisja Finansów

Prezydent , Komisja Finansów

Prezydent , Komisja Rewizyjna

Prezydent , Kom. Gosp. Kom.


12

 1. Pierwsze czytanie budżetu na 2004 rok.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2004 rok.

 3. Sprawozdanie roczne Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac poszczególnych Komisji.


Grudzień

Prezydent , Komisja Finansów

Prezydent , Komisja Finansów

Komisje merytoryczne


 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 24 kwi 2003 11:41
 • Data opublikowania: wtorek, 3 cze 2003 08:35
 • Data edycji: czwartek, 4 mar 2004 09:26
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 mar 2004 10:11