Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję III sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu listopadzie /druk nr 23/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok /druk nr 7, 7A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru /druk nr 4, 4A/ - wiodąca Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2031 /druk nr 24, 24A/

b)    w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 /druk nr 25,25A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 527/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Stacha Konwy, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej/druk nr 3, 3A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi /druk nr 21, 21A/

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Miasta Łomży /druk nr 16, 16A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Analiza „Raportu o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 20/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie /druk nr 22, 22A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i domu na lata 2019 – 2023” /druk nr 26, 26A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 12. Podjęcie uchwały w sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 rok/druk nr 27, 27A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 13. Informacja o przygotowaniu służb komunalnych do zimy - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 14. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 15. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad II sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                             Jan Olszewski

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 11 gru 2018 11:54
 • Data opublikowania: wtorek, 11 gru 2018 12:04
 • Data edycji: środa, 12 gru 2018 08:24