Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy umorzenia postępowania na rozbudowę drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

         Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 31.12.2018 r. po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 20.12.2018 r. umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2598B Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w zakresie budowy ronda wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu” na działkach o numerach ewidencyjnych;

-  istniejący pas drogowy, działka o nr ewid.: 12065/3,

- 12191/4 powstałej z podziału działki nr 12191/2,

- 12191/6 powstałej z podziału działki nr 12191/3

oraz działkach, poza pasem drogowym:

 • 12064/196 – pod przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną,
 • 12191/5 – pod budowę odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,
 • 12191/7 – pod budowę odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości;

 • działki nr 12191/2 na działkę nr 12191/4 (przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy) i działkę nr 12191/5 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12191/3 na działkę nr 12191/6 (przeznaczonej do przejęcia pod pas drogowy) i działkę nr 12191/7 (pozostającą poza pasem drogowym),

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy,    z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna   i prawomocna.

         Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

         Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 31 gru 2018 14:07
 • Data opublikowania: poniedziałek, 31 gru 2018 14:15
 • Wytwarzający informację: z up, Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2571 razy