Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na V sesję

Uprzejmie informuję, że dnia 16 stycznia 2019 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady V zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów nr III i IV z obrad III i IV sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu grudniu 2018 r.

 

 1. Pierwsze czytanie budżetu miasta na rok 2019 /druk nr 1, 1/1, 2, 2/1/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 36, 36A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 37, 37A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste /druk nr 40, 40A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża, zmienionej Uchwała Nr 535/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/LII/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Łomża /druk nr 39, 39A/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 214/XXVII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych, zmienionej Uchwałą Nr 491/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. /druk nr 41, 41A/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 235/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo – lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe /druk nr 42, 42A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
 2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2018 rok oraz planami i zamierzeniami na 2019 rok wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji miasta /druk nr 38/ - wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 11. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 - 2031

 

b)  w sprawie budżetu miasta Łomża na 2019 rok - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 12. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 13. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad III i IV sesji są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                             Jan Olszewski                                        

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 sty 2019 10:36
 • Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2019 10:44
 • Data edycji: piątek, 11 sty 2019 10:06