Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. 120232 STRZELNICZA na działce nr 12399/1, położonej przy ul. Przykoszarowej 20 w Łomży.

              Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek ORANGE POLSKA S.A. w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,z dnia 07.01.2019 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawieudzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE Polska S.A. 120232 STRZELNICZA   w skład której wchodzą: wieża strunobetonowa o wysokości 33,0 m z instalacją antenową   i infrastruktura techniczna obejmująca – systemy antenowe z okablowaniem, ramy z szafami telekomunikacyjnymi, drabinki kablowe, instalacje odgromowe i uziemiające oraz przyłącze elektroenergetyczne kablowe niskiego napięcia Nn-0,4kV do złącza ZK, na działce nr 12399/1, położonej przy ul. Przykoszarowej 20 w Łomży.

 

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 21 sty 2019 13:51
  • Data opublikowania: poniedziałek, 21 sty 2019 13:58
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 2563 razy