Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w miesiącu lutym 2019

1. Informacja o wypoczynku w czasie ferii /druk nr 44/

2. Informacja o bezpieczeństwie na imprezach w placówkach oświatowych /druk nr 45/

3. Wniosek w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża”/druk nr 46/

4. Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 47/

5. Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Sosnowej, stanowiącej własność Miasta Łomża, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, a przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej /druk nr 48/

6. Projekt Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok /druk nr 49/

7. Wniosek w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łomży na lata 2019 – 2021 /druk nr 50/

8. Wniosek w sprawie  zaliczenia ulic w Łomży do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu /druk nr 51/

9. Wniosek w sprawie przebiegu drogi powiatowej /druk nr 52/

10. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2019 r./druk nr 53/

11. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 18/III/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2018 r., poz. 5336) /druk nr 54/

12. Wniosek w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 3 i włączenia jego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży /druk nr 55/

13. Wniosek do Komisji Gospodarki Komunalnej w sprawie propozycji opłat za śmieci /druk nr 56/

14. Wniosek w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu ich rozliczania oraz kontroli realizacji dotowanych zadań/druk nr 57/

15. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Sosnowej /druk nr 58/

16. Informacja o działalności COP /druk 59/

17. Wniosek w sprawie wyboru delegatów reprezentujących Miasto Łomża w organach Stowarzyszenia p.n. Łomżyńskie Forum Samorządowe /druk nr 60/

18. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) /druk nr 61/

19. Projekt planu Rady na 2019 rok /druk 62/

20. Informacja o dotacjach na sport /druk 63/

21. Informacja o obozach sportowych i zgrupowaniach /druk 64/

22. Informacja o ralizcji Projektu CAT Domek Pastora /druk nr 65/

23. wniosek w sprawie zmiany opłaty targowej /druk nr 66/

24. Informacja o przyznanych Laurach /druk nr 67/

25. Informacja nt. wykorzystania obiektów sportowych /druk nr 68/

26. Informacja o bezpieczeństwie na obiektach sportowych /druk nr 69/

27. wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 70/

27. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk nr 71/

28. Wniosek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaenia wysokości tej opłaty /druk nr 72/

29. Informacja o realizacji uchwał podjętych w Iv kwartale 2018 roku /druk nr 73/

30. Wniosek w sprawie zamiaru likwidacji Bursy nr 3 /druk nr 74/

 

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 29 sty 2019 08:46
  • Data opublikowania: wtorek, 29 sty 2019 08:55
  • Data edycji: piątek, 8 lut 2019 09:48