Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w marcu 2019

 1. Wniosek  w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku /druk nr 88/

 2. Sprawozdanie z  realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2018 rok /druk nr 85/

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2018 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r. /druk nr 86/
 1. Informacja o  funkcjonowaniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży za 2018 r. /druk nr 84/
 1. Informacja o  funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej za 2018 rok. /druk nr 87/
 2. Informacja o działalności Straży Miejskiej za 2018 rok /druk nr 83/
 3. Informacja o działalności KMPSP za 2018 rok /druk 83/1/
 4. Wniosek w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 90/
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na drogach w granicach Miasta Łomży /druk nr 91/
 6. Wniosek w sprawie podjecia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 43/X/94 z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia osiedli miejskich /druk nr 92/
 7. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2019 r. /druk nr 93/
 8. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Łomży na sztandarze 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach /druk nr 94/
 9. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Łomży na Oznace Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży /druk nr 95/
 10. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 109 poz. 2032) /druk nr 96/
 11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zjazd i przy ul. Sybiraków /druk nr 98/
 12. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zatwierdzenie wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży na lata 2019 – 2022 /druk nr 99/
 13. Informacja  o działalności jednostek kultury z uwzględnieniem pozyskiewanych środków /druk nr 100/
 14. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 101/
 15. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk nr 102/
 16. Informacja  MPEC /druk 103/
 17.  Informacja MOSiR o umowach najmu /druk 104/
 18. Informacja MOSiR i stanie technicznym i bezpieczeństwie /druk 105/
 19. Sprawozdanie komisji skarg Wniosków i Petycji w sprawie  skargi dot. sięgacza ul. Nowogrodzkiej i Łukasińskiego /druk 106/

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 11 mar 2019 09:34
 • Data opublikowania: poniedziałek, 11 mar 2019 09:45
 • Data edycji: piątek, 15 mar 2019 12:25
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej