Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w maju 2019

1. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 144/

2. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 61/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 148/

3. Wniosek w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków /druk nr 147/

4. Wniosek w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Łomży /druk nr 143/

5. Wniosek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2019 - 2021”/druk nr 146/

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 145/

7. Informacja o realizacji uchwal podjętych przez Radę w I kwartale 2019 r. / druk nr 149/

8. sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok /druk nr 151/

9. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zawadzkiej i przy ul. Sybiraków /druk nr 152/

10. Informacja na temat bezpiecznych wakacji /druk 153/

11. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych /druk nr 154/

12. Sprawozdanie z realizacji Strategii Promocji Miasta Łomży za 2018 rok /druk nr 155/

13. Informacja na temat zlozonych wniosków /druk 156/

14. Informacja na temat edukacji dzieci niepełnosprawnych /druk 157/

15. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 109 poz. 2032) /druk nr 158/

16. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2019 r. /druk nr 160/

17. Wniosek w sprawie ponownych woborów Rad Osiedli /druk nr 159/

18. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 161/

19. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 162/

20. Informacja o przygotowaniu do Dni Łomzy /druk nr 163/

21. Wniosek w sprawie zmian w Programie Rewitalizacji /druk 164/

  • Data powstania: Data powstania: środa, 8 maj 2019 11:05
  • Data opublikowania: środa, 8 maj 2019 11:14
  • Data edycji: piątek, 17 maj 2019 12:18