Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 29 maja 2019 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2019 r. /druk nr 160/

 

 1. Informacja na temat funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 144/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 - 2031 /druk nr 162, 162A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2019 /druk nr 161, 161A / - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 61/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 148, 148A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków” /druk nr 147, 147A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Łomży /druk nr 143, 143A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2019 - 2021” /druk nr 146, 146A/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zawadzkiej i przy ul. Sybiraków /druk nr 152, 152A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XIX/03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia opłat targowych oraz poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 109 poz. 2032) /druk nr 158, 158A/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów ponownych zebrań wyborczych w Samorządach Mieszkańców Osiedli /druk nr 159, 159A/

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017-2023 /druk 164, 164A/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok /druk nr 151/- wiodąca Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

 14. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w I kwartale 2019 r. / druk nr 149/- wiodąca Komisja Rewizyjna

 15. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 145/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 16. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych /druk nr 154/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Promocji Miasta Łomży za 2018 rok /druk nr 155/- wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 18. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie pisma mieszkańca /druku 166/

 19. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 20. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad VIII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

 

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                              Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Jan Olszewski

                                                                                                  

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 21 maj 2019 11:04
 • Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2019 11:55