Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Prezydent Miasta Łomża        

Łomża 2019-06-14

WGK.6220.6.2019

                    OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257, z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U z 2018 r poz. 2081, ze zmianami)

informuje się

że zebrany został cały materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działkach numer 23502/6 i 23501 przy ul. Poznańskiej w Łomży .

W terminie do dnia 5.07.2019 r. strony mogą,przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do dokumentacji postępowania dostępnej w Referacie Ochrony Środowiska WGK Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14; pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Otrzymują:

-strony postępowania poprzez strony internetowe Urzędu (BIP),

 z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. Dariusz Boryszewski
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 cze 2019 09:20
  • Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 09:28
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2019 07:58