Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Transmisja z X Uroczystej Sesji RM VIII kadencji - 15 czerwca 2019 r.

X Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Łomży w dniu 15 czerwca 2019r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00


<p>KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY MIEJSKIEJ<br />Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej Rozporządzeniem, informuje że:<br />1. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.<br />2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, e-mail: prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.<br />3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z kt&oacute;rym skontaktować się można poprzez e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, lub numer telefonu 86 215 67 33, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących uprawnieniach.<br />4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązk&oacute;w prawnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym art. 20 poz. 1b (tj Dz.U. 2018 poz. 994 ) na Administratora &ndash; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organ&oacute;w miasta w szczeg&oacute;lności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, za pomocą BIP i strony Internetowej Urzędu Miasta<br />5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.<br />6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie kr&oacute;cej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.<br />7. Osoba objęta monitoringiem, kt&oacute;ra uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach &ndash; o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.<br />8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, kt&oacute;re miało miejsce do momentu wycofania zgody.<br />9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powyższego Rozporządzenia.<br />10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W zakresie danych dodatkowych ułatwiających kontakt z Państwem, ich podanie jest z reguły dobrowolne.<br />11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany i nie będą profilowane.<br />12. Państwa dane osobowe na podstawie przepis&oacute;w prawa mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub uprawnionym organom.</p>

  • Data powstania: Data powstania: sobota, 15 cze 2019 09:50
  • Data opublikowania: sobota, 15 cze 2019 10:17
  • Data przejścia do archiwum: środa, 26 cze 2019 10:34