Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża
       Łomża 2019-07-12
WGK.6220.12.2019
 O B W I E S Z C Z E N I E
 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31, ze zmianami)
 zawiadamia się
 że w dniu 09.07.2019 r na wniosek PTHU Pryma Krzysztof Gosk w Łomży została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych na działce numer 23502/6 i 23501 przy ul. Poznańskiej w Łomży.
Planowana stacja paliw płynnych, to określona w § 3 ust. 1 pkt. 35 i pkt. 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71, ze zmianami) instalacja do dystrybucji produktów naftowych oraz instalacja do podziemnego magazynowania produktów naftowych. W myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 i ust. 2 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.
Przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych obejmującej m.in.:
- 3 wielopaliwowe dystrybutory paliwa, wiatę i dwie wysepki technologiczne,
- 2 podziemne, dwupłaszczowe zbiorniki paliwowe, o objętości po 70 m3 każdy, z elektroniczną kontrolą wycieku do przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników i instalacjami paliwowymi,
- terminal typu „tankomat” do tankowania pojazdów w systemie elektronicznym,
- naziemne stanowisko obsługi cystern „samotankujących się” ze zbiorników magazynowych w systemie dolnego tankowania.
 Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14; 18-400 Łomża pok. 103, od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.
 Obwieszczenie niniejsze umieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip
  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 lip 2019 12:07
  • Data opublikowania: piątek, 12 lip 2019 12:09
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lip 2019 13:06