Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego na rozbudowę drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

         Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.06.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony  i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej". Zakres inwestycji obejmuje;

 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów,
 • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • rozbiórkę energetycznej linii napowietrznej nN,
 • budowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej SN,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • Obręb 0001 Łomża 1, jednostka ewidencyjna 206201_1:

- istniejący pas drogowy ul. Woziwodzkiej i ul. Plac Zielony (stałe zajęcie terenu); działka nr ewid. 10346, 10350, 10351, 10352/2, 10411, 10811, 10826, 10827/1, 10845, 10869/1, 10873

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 10412, 10547, 10784/1, 10807, 110811, 12573 – pod budowę linii oświetlenia ulicznego,
 • 10393 – pod budowę sieci teletechnicznej.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 10349 na działkę nr 10349/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10349/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10348/2 na działkę nr 10348/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10348/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10352/1 na działkę nr 10352/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10352/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10823/2 na działkę nr 10823/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10823/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10824 na działkę nr 10824/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10324/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10856 na działkę nr 10856/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10856/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10858 na działkę nr 10858/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10858/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10869/2 na działkę nr 10869/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10869/4 (pozostającą poza pasem drogowym)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:36
 • Data opublikowania: poniedziałek, 15 lip 2019 14:42
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2221 razy