Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - zmiana pozwolenia zintegrowanego MPEC Sp. z o.o. w Łomży

Prezydent Miasta Łomża

Łomża, 2019.08.08

WGK.6223.4.2019    

 OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 218 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. ), zgodnie z art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31, ze zmianami),

 zawiadamia się, że

na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o.o. wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży przy ul. Ciepłej 16.  

                   Ciepłownia Miejska funkcjonuje w oparciu o 5 kotłów wodnych, rusztowych, wyposażonych w układy odpylające, o łącznej mocy zainstalowanej 155 MW. Działalność prowadzi na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Prezydenta Miasta Łomża znak: WGK.6223.1.2015 z dnia 28.10.2015 r (tekst ujednolicony), zmienionego decyzją znak: WGK.6223.1.2019 z dnia 22.03.2019 r, na czas nieoznaczony. Ciepłownia Miejska w Łomży korzysta z derogacji ciepłowniczej. Instalacja Ciepłowni Miejskiej w Łomży uczestniczy w systemie handlu emisjami (zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych – decyzja WGK.6227.1.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.).

  1. Zmiana instalacji dotyczy rozbudowy instalacji energetycznego spalania w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o nowe źródło wytwarzania ciepła z wykorzystaniem paliwa biomasowego w postaci zrębki leśnej. Zainstalowany będzie nowy kocioł wodny o mocy 12,5 MW (K - 6), a dotychczas funkcjonujący kocioł nr 2 zostanie wyłączony z eksploatacji. Stanowi to istotną zmianę instalacji. .
  2. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łomża.
  3. Z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem i załącznikami można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska WGK Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14; pok. 103 (tel. 086-215-67-92).
  4. Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w formie pisemnej na w/w adres Urzędu Miejskiego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko@um.lomza.pl lub ustnie do protokołu w pokoju nr 103 Urzędu w terminie do dnia 07.09.2019 r. Prezydent Miasta Łomża jest właściwy do rozpatrzenia złożonych wniosków i uwag. W myśl art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu.

 Obwieszczenie niniejsze podano do publicznej wiadomości poprzez:

- strony internetowe Urzędu: www.um.lomza.pl/bip

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 sie 2019 12:27
  • Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2019 13:18
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 wrz 2020 10:13