Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w miesiącu wrzesniu

1. Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze/druk nr 335/

2. Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 232/

3. Wniosek  dot. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, przy ul. Bartniczej /druk nr 237/

4. Wniosek dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 238/

5. Wnioosek dot. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowa do granic miasta /druk nr 240/

6. Wniosek grupy radnych dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 241/

7. Wniosek  dot. podjęcia uchwały w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy /druk nr 242/

8. Wniosek w sprawie wyboru ławników /druk 243/

9. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża /druk nr 244/

10. Informacja o prowadzonych dzialaniach pod kątem Bezpieczne wakacje /druk 245/

11. Informacja o przestrzeganiu ustawy o wychowaniu w trzeźwości /druk 246/

12. Informacja  o możliwości  utworzenia izby wytrzeźwień /druk nr 247/

13. Informacja o wydatkach niewygasłych /druk 239/

14. Wnioesek w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz zaciągnięcie zobowiązania i przyjęcie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z Programu Priorytetowego Budownictwo Energooszczędne, Część 1) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”/druk nr 248/

15. Wniosek założeń polityki społeczno – gospodarczej na rok 2020 /druk nr 249

16. Informacja o opiece zdrowotnej w szkolach /druk 250/

17. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk 251/

18. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 252/

19. wniosek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym /druk nr 253/

20. Informacja o pracy Prezydenta w miesiacu sierpniu /druk nr 254/

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 12 wrz 2019 09:58
  • Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2019 10:08
  • Data edycji: piątek, 13 wrz 2019 07:52
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej