Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zgromadzenia materiałów dotyczących postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży”.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w ciągu 7dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dokumentacją techniczną, uzupełnioną w toku postępowania, w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,30” w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej od km 0+000,00 do km 0+382,30,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Wiejską,
 • przebudowę wlotu ul. Kolegialnej,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą,
 • wycinkę drzew i krzewów.

 

Jednocześnie informuję o uzupełnieniu w dniu 27.09.2019 r. przez inwestora wniosku z dnia 01.07.2019 r. o zakres robót rozbiórkowych dotyczących 12 garaży zlokalizowanych na terenie inwestycji.

 

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10085, 10148, 10312, 10176, 10153, 10181, 10204, 10132/2 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1]

 

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Wiejskiej czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10115, 10150/3 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto {206201_1]

 

z wykupem w całości:

 • obręb 0002 m. Łomża dz. nr ewid.: 10149 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1]

 

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 30 wrz 2019 13:19
 • Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2019 13:24
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1955 razy