Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy rozbudowy Zakładów Spożywczych „BONA” położonych przy ul. Fabrycznej w Łomży.

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.10.2019 r. została wydana decyzja nr 285/19 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża Nr 96/18 z dnia 14.05.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę Zakładów Spożywczych „BONA” o budynek produkcyjno – magazynowy z częścią socjalno-biurową, przebudową istniejącego budynku biurowo-produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 22441/16, 22441/17, 22441/19, 22441/21, 22441/22, 22441/30 położonych w Łomży przy ul. Fabrycznej - etap I rozbudowy, w zakresie wprowadzenia etapowania realizacji przedmiotowej inwestycji:

ETAP I obejmuje wykonanie części budynku produkcyjnego wraz ze stropem i przykryciem dachem jednospadowym (do demontażu przy realizacji ETAPU II) oraz oddanie tej części do użytkowania – wykonanie ETAPU I umożliwi zachowanie ciągłości produkcji przy wykonywaniu ETAPU II,

ETAP II obejmuje wykonanie obiektu oraz zagospodarowanie terenu w zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem budowlanym.

          Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 10 paź 2019 13:18
  • Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2019 13:26
  • Wytwarzający informację: Z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 1611 razy