Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PREZYDENTA MIASTA Pana Jerzego Brzezińskiego.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Łomża, 29.04.2004r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić
przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności
pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w
części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Jerzy Brzeziński
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) w 09.08.1957 w Grabowie

Urząd Miejski w Łomży, Prezydent Miasta Łomża
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: wspólnie z małzónką 88 000 zł.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: wspólnie z małżonką 25 660 USD
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:---------

II.
1. Dom o powierzchni:------ m2, o wartości:------
tytuł prawny: -----
2. Mieszkanie o powierzchni: 87 m2, o wartości: 100 000 zł
tytuł prawny: spółdzielcze własnościowe prawo(wspólnie z żoną)
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: ------
rodzaj zabudowy: -----
tytuł prawny: -----
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia:-----
o wartości:-----
tytuł prawny:-----

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: -----

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: -----
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-----
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): -----
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): -------
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ------
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ------

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ze stosunku pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Łomża od 01.01.2003 do 26.11.2003 - 9 464,80 zł miesięcznie, od 26.11.2003 do 31.12.2003 - 8 994,0 zł miesięcznie,
dochód wspólnie z żoną za 2003 rok - 134 226,89,
dochód mój w 2003 roku 112 715,21 zł


IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych ( w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):SEAT CORDOBA 14 rok produkcji 1996 (współwłasność z żoną).

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


Łomża, 29.04.04
(miejscowość, data) (podpis)
_____________
1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2004 11:05
  • Data opublikowania: poniedziałek, 2 sie 2004 11:44
  • Data przejścia do archiwum: środa, 18 maj 2005 13:16