Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2019-10-17

WGK.6220.18.2019

OBWIESZCZENIE

               Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U z 2018 r poz. 2081, ze zmianami)  

zawiadamia się, że

na wniosek Unibep SA w Bielsku Podlaskim, który reprezentuje Daniel Skowroński, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę instalacji do produkcji mas asfaltowych, przewidzianej do realizacji przy ul. Wojska Polskiego 177A na działkach numer 23502/6 i 23501 w Łomży.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14; pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… Prezydent Miasta Łomża wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obwieszczenie niniejsze w dniu 17.10.2019 r podano do wiadomości stronom postępowania poprzez:

- strony internetowe Urzędu (BIP),

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 17 paź 2019 14:43
  • Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2019 14:55
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lis 2019 08:50