Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B - ul. Wiejskiej w Łomży z niezbędną infrastrukturą techniczną.

       Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 01.07.2019 r., uzupełnionego w dniu 27.09.2019 r.- została wydana decyzja Nr 2/D/19 z dnia 07.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 0+382,30” w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101152B – ul. Wiejskiej od km 0+000,00 do km 0+382,30,
 • przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę parkingów,
 • budowę wyniesionego przejścia dla pieszych,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Wiejską,
 • przebudowę wlotu ul. Kolegialnej,
 • przebudowę i budowę oświetlenia ulicy,
 • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbiórkę stacji paliw wraz z infrastrukturą,
 • rozbiórkę 12 garaży,
 • wycinkę drzew i krzewów.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • 10085, 10148, 10312, 10176, 10153, 10181, 10204, 10132/2 – jednostka ewidencyjna Łomża – miasto [206201_1] obręb 0001 m. Łomża

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Wiejskiej czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • dz. nr ewid.: 10115, obręb 0001 m. Łomża – pod budowę chodników, budowę fragmentu parkingu dla samochodów osobowych oraz przebudowę kabli energetycznych,
 • dz. nr ewid.: 10150/3, obręb 0001 m. Łomża – pod budowę zjazdu na parking przy blokach oraz przebudowę kabli energetycznych i rozbiórkę garażu – w jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto {206201_1]

z przejęciem w całości:

 • dz. nr ewid.: 10149, obręb 0001 m. Łomża – przewidzianej do włączenia w pas drogi gminnej (nr 101152B) ze względu na zmianę przebiegu ul. Wiejskiej i jej włączenia do ul. Nowogrodzkiej w nowej lokalizacji, budową chodników i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto [206201_1]

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

        Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

        Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

        Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 7 lis 2019 13:08
 • Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2019 13:15
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 2054 razy