Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - zakończenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża      

Łomża 2019-11-12

WGK.6220.18.2019

                    OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257, z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U z 2018 r poz. 2081, ze zmianami)

informuje się

że zebrany został materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do produkcji mas asfaltowych przy ul. Wojska Polskiego 177A w Łomży .

W terminie do dnia 2.12.2019 r. strony mogą,przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do dokumentacji postępowania dostępnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży przy ul. Stary Rynek 14; pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Otrzymują: strony postępowania poprzez Obwieszczenie podane w dniu 12.11.2019 r na stronie internetowej Urzędu (BIP),

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 lis 2019 11:18
  • Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2019 11:28
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 gru 2019 08:17