Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej".

         Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.06.2019 r., uzupełnionego w dniu 26.06.2019 r.- została wydana decyzja Nr 3/D/19 z dnia 07.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowę  z przebudową drogi gminnej nr 101156B – ul. Woziwodzkiej, z przebudową drogi gminnej nr 101014B – ul. Plac Zielony i drogi gminnej 101165B – ul. Zielonej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej". Zakres inwestycji obejmuje;

 • przebudowę nawierzchni jezdni,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebudowę chodników,
 • budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów,
 • przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • rozbiórkę energetycznej linii napowietrznej nN,
 • budowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej nN,
 • przebudowę kablowej linii energetycznej SN,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

 • obręb 0001 Łomża 1, jednostka ewidencyjna 206201_1:

- istniejący pas drogowy ul. Woziwodzkiej i ul. Plac Zielony (stałe zajęcie terenu); działka nr ewid. 10346, 10350, 10351, 10352/2, 10411, 10811, 10826, 10827/1, 10845, 10869/1, 10873

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 10412, 10547, 10784/1, 10807, 110811, 12573 – pod budowę linii oświetlenia ulicznego,
 • 10393 – pod budowę sieci teletechnicznej,

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 10349 na działkę nr 10349/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10349/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10348/2 na działkę nr 10348/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10348/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10352/1 na działkę nr 10352/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10352/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10823/2 na działkę nr 10823/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10823/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10824 na działkę nr 10824/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10324/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10856 na działkę nr 10856/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10856/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10858 na działkę nr 10858/1 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10858/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10869/2 na działkę nr 10869/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 10869/4 (pozostającą poza pasem drogowym)

i nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

            Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 18 lis 2019 13:00
 • Data opublikowania: poniedziałek, 18 lis 2019 13:15
 • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża dr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1706 razy