Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża

Łomża, 3.12.2019 r

WGK.6220.18.2019

 D E C Y Z J A

Na podstawie art. 84, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 74 ust. 3 i ust. 3a, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31, ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257, z późn. zmianami)na wniosek Unibep SA w Bielsku Podlaskimw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji do produkcji mas asfaltowych, położonej przy ul. Wojska Polskiego 177A w Łomży

orzeka się

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

pod warunkiem wykonania w terminie 6 miesięcy od uruchomienia pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie: dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu całkowitego w rozbiciu na frakcje PM2,5 i PM10, przy maksymalnym obciążeniu instalacji.

Uzasadnienie

W dniu 03.10.2019 r wpłynął wniosekUNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A w Białymstoku, reprezentowanej przez pełnomocnika Daniela Skowrońskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę instalacji do produkcji mas asfaltowych, położonej przy ul. Wojska Polskiego 177A w Łomży. Wraz z wnioskiem złożono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, pełnomocnictwo, kopię mapy ewidencyjnej gruntów. Pismem z dnia 09.10.2019 r tut. Urząd wezwał pełnomocnika o uzupełnienie wniosku o poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującej również obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, tj. obszar w odległości 100 m od terenu inwestycji oraz mapę z zaznaczonym terenem przedsięwzięcia i obszarem oddziaływania. W dniu 15.10.2019 r wpłynęły wymagane dokumenty, stanowiące uzupełnienie wniosku.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie instalacji do produkcji mas bitumicznych i zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Pismem z dnia 17.10.2019 r tut. Urząd wszczął postępowanie w sprawie i wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.

Inwestycja dotyczy przebudowy wytwórni mas asfaltowych (mineralno-bitumicznych), położonej na działkach o numerach ewidencyjnych: 30306/19; 30306/18, 30306/35, 30306/37, 30306/42, 30306/43, 30306/58 przy ul. Meblowej i ul. Wojska Polskiego w Łomży. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 30306/19.

          Zgodnie z wnioskiem - przedsięwzięcie polega na przebudowie wyeksploatowanej kontenerowej instalacji do produkcji mas asfaltowych typu Lintec CSD o wydajności 240 Mg/godz. na wytwórnię marki Ammann o wydajności produkcyjnej 160 Mg/godz. Przebudowa instalacji związana jest z unowocześnieniem procesów technologicznych wytwórni, poprawą efektywności energetycznej i zmniejszeniem oddziaływania procesów technologicznych na środowisko.

Proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, to m.in. składowanie i dozowanie, suszenie, odpylanie i podgrzewanie kruszywa, składowanie i dozowanie asfaltu i mieszanie składników (otaczanie). Do produkcji wykorzystuje się także stare nawierzchnie asfaltowe (destrukt).

          Podgrzewanie kruszywa w suszarce bębnowej realizowane jest przy pomocy palnika wielomediowego, z wykorzystaniem dwustopniowego odpylania: na separatorze i filtrze workowym. Do tego filtra podłączony jest również odciąg z wieży (otaczarki), gdzie następuje mieszanie składników mieszanki. Sprawność odpylania wynosi 99,9 %. Odpylone gazy odciągane są wentylatorem wyciągowym i odprowadzane kominem o wysokości 12 m. W całym zespole filtra wytwarzane jest podciśnienie, co zapobiega niekontrolowanemu wydostawaniu się pyłu do atmosfery. Czyszczenie worków filtra odbywa się automatycznie. Odseparowany w filtrze pył drobny jest odprowadzany do elewatora i wykorzystywany jako wypełniacz. Nadmiar pyłu magazynowany jest w silosie wyposażonym w filtr tkaninowy. Jako wypełniacz stosuję się także mączkę wapienną magazynowaną w silosie napełnianym pneumatycznie z cysterny; powietrze z układu transportowego jest oczyszczane w filtrze o sprawności 99% zainstalowanym na silosie. Jako paliwo palnika suszarki wykorzystywany będzie olej opałowy lekki o zawartości siarki do 1%.

          Wytwórnia będzie pracować w porze dziennej, 6 dni w tygodniu, łącznie około 1400 godzin w ciągu roku. Planowana maksymalna roczna produkcja to 160.000 Mg. Sąsiedztwo zakładu stanowią:

-        od strony północnej i zachodniej - tereny przemysłowe i usługowe (produkcja wyrobów betonowych, zajazd, stacja paliw i inne) oraz droga krajowa nr 61,

-        od strony południowej - tereny upraw rolnych,

-        od strony wschodniej - ulica Meblowa z zabudową produkcyjno - magazynową.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występuje zabudowa mieszkaniowa. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa - budynek mieszkaniowo-usługowy (warsztat) położony jest przy ul. Elbląskiej.

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest również objęty gminnym programem rewitalizacji.

Przeprowadzono analizę uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…. celem stwierdzenia konieczności lub też braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie Karty informacyjnej przeprowadzono analizę warunków realizacji inwestycji i dokonano identyfikacji możliwego bezpośredniego i pośredniego jej wpływu na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.

                    Na etapie przebudowy przedsięwzięcia będzie miała miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, emitowanych przez silniki spalinowe maszyn i środków transportu. Przewidziano następujące rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko na etapie realizacji:

-                  prowadzenie prac montażowych w godzinach dziennych,

-                  składowanie odpadów w sposób selektywny.

Ze względu na ograniczony czas występowania, pracę w porze dziennej oraz lokalizację - emisje te będą lokalne, przemijające i nie będą miały istotnego wpływu środowisko i ludzi.

Zgodnie z Kartą informacyjną - większość operacji technologicznych stanowiących proces produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, związana jest z emisją zanieczyszczeń powietrza. W fazie użytkowania instalacji będą zachodzić następujące emisje zorganizowane:

-        emisja ze spalania oleju opałowego w palniku suszarki - zanieczyszczenia energetyczne: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu i tlenku węgla,

-        emisja pyłu z silosów magazynowych mączki podczas załadunku,

-        przepompowywanie i mieszanie składników w mieszalniku będzie źródłem pyłów i węglowodorów.  

Źródłem emisji niezorganizowanej będą: zbiorniki asfaltu (fenol, naftalen i benzo(a)piren), transport, rozładunek, załadunek i magazynowanie surowców (kruszyw) oraz emisja spalin z silników pracujących pojazdów (ładowarka, samochody ciężarowe).  

Realizowane będą następujące działania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko w fazie użytkowania:

-        palnik suszarni z tłumikiem hałasu, opalany lekkim olejem opałowym o zawartości siarki do 1%,

-        zbiornik mączki wapiennej wyposażony jest w dodatkowy filtr, oczyszczający powietrze podczas napełnienia; wyposażony jest również w sondy maksymalnego stanu zapełnienia, z zaworem odcinającym na rurociągu napełniającym,

-        gromadzenie surowców sypkich do produkcji w szczelnych zbiornikach;

-        magazynowanie asfaltu w szczelnych zbiornikach, izolowanych termicznie, ogrzewanych, wyposażonych w automatykę zabezpieczającą przed przepełnieniem; izolowane termicznie rurociągi,

-        magazynowanie oleju opałowego w dwupłaszczowym zbiorniku, wyposażonym w elektroniczny system kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej,

-        prowadzenie produkcji wyłącznie w porze dziennej;

-        zastosowanie ładowarki kołowej o niskim poziomie mocy akustycznej,

-        stosowanie technologii umożliwiającej recykling odpadów destruktu.

 Źródłem hałasu będą stacjonarne i ruchome, punktowe i powierzchniowe źródła, a w szczególności:

-        praca wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych,

-        ruch pojazdów ciężarowych dostarczających surowce i odbierających wyroby budowlane,

-        ruch ładowarki w obszarze placu składowego i pojazdów osobowych.

Wykonane obliczenia emisji hałasu do środowiska wywołanego działalnością projektowanej inwestycji za pomocą programu komputerowego SON2 wersja 3.3 autorstwa firmy „Eko-Soft” z Łodzi (propagacja hałasu przemysłowego zgodnie z normą PN-ISO 9613-2) wykazały, że dopuszczalny poziom hałasu nie wykroczy poza obszar zakładu.

Woda zużywana będzie tylko na cele socjalno-bytowe, a na terenie przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych; nie powstaną ścieki technologiczne.

Na terenie wytwórni powstaną nieduże ilości odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych – wszystkie odpady będą magazynowane w sposób selektywny, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.Do czasu odbioru magazynowane będą w wyznaczonych, oznakowanych i urządzonych miejscach.

                  Analizując rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego skali i   rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie stwierdzono, że wykorzystanie zasobów naturalnych nie będzie znaczące, a teren inwestycji to tereny przemysłowe, przekształcone i od wielu lat użytkowane. Związane z jego realizacją i funkcjonowaniem możliwe do wystąpienia emisje, to zasadniczo zanieczyszczenia powietrza i hałas - nie powstaną znaczne ilości trudnych do zagospodarowania odpadów czy ścieków.  

Inwestycja znajduje się poza granicami terenów chronionych z uwagi na walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe czy też architektoniczne, w tym poza obszarami sieci Natura 2000, a także poza pozostałymi formami ochrony przyrody. Także w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują tereny chronione z uwagi na walory przyrodnicze, w tym obszary objęte formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu lub ich otuliny. Najbliższe obszary Natura 2000, to położony w odległości ok. 2,0 km obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Narwi PLB140014 oraz w odległości ok. 3,6 km specjalny obszar ochrony siedlisk pn. Ostoja Narwiańska PLH200024.

Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym otoczeniu nie występują także inne obszary wymagające ochrony, jak: obszary wodno – błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeża czy obszary przylegające do jezior, leśne kompleksy promocyjne czy ochronne, strefy ochronne ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód podziemnych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, uzdrowiska i strefy ochronne uzdrowisk. W odległości ok. 180 m znajduje się zabytkowy Fort 4 wpisany do rejestru konserwatora zabytków pod nr: A-24 z 2001-07-30. Inwestycja zlokalizowana będzie poza strefą ochrony konserwatorskiej ekspozycji Fortu.  

                    Teren inwestycji znajduje się poza obszarami narażonymi na powodzie, w tym poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne.

W odległości ok. 0,6 km w kierunku zachodnim przepływa ciek Lepacka Struga, a w odległości 1,4 km - Łomżyczka. Zgodnie z mapą jednolitych części wód (PGW Wody Polskie) przedsięwzięcie położone jest w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły, obszar zlewni rzecznej Łomżyczka (JCWP o kodzie RW20001726369) oraz w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 51 (poziom czwartorzędowy) i w północnej części GZWP nr 215 – Subniecka Warszawska (zbiornik nieudokumentowany). Łomżyczka to naturalna część wód, której stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych – zagrożone. Celem środowiskowym dla cieku jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

Stan ilościowy i stan chemiczny wód podziemnych JCWPd nr 51 jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożone. Celem środowiskowym jest utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Lokalizacja przedsięwzięcia jest korzystna – w obrębie i w sąsiedztwie terenów przemysłowych, w oddaleniu od zwartej zabudowy mieszkaniowej, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, poza terenami chronionymi z uwagi na walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe czy krajobrazowe, w tym poza obszarami Natura 2000, stąd przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na stan i zachowanie gatunków flory i fauny oraz stan siedlisk przyrodniczych chronionych w obrębie obszarów Natura 2000, a tym bardziej nie będzie oddziaływać na cele ochrony tych obszarów; nie wpłynie również na ich integralność oraz spójność sieci ekologicznej.

Ponadto przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w sposób transgraniczny i nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej, czy katastrofy naturalnej lub budowlanej. Instalacja nie znajduje się w strefie oddziaływania innych przedsięwzięć, w związku z czym nie wystąpi kumulowanie się oddziaływań.

Uwzględniając rodzaj i lokalizację inwestycji stwierdzono, że jej funkcjonowanie nie będzie oddziaływać na krajobraz i jego elementy oraz klimat.

Lokalizacja w oddaleniu od cieków wodnych i poza terenami zagrożonymi powodzią oraz poza terenami narażonymi na osuwanie się mas ziemnych powoduje, że ewentualne zmiany klimatu nie będą wpływać na funkcjonowanie przedsięwzięcia.  

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem złożonego oddziaływania na środowisko, w tym nie spowoduje przekroczenia obciążenia infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy w postępowaniu uzyskano opinie:

-        Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nr 135.NZ.2019 z dnia 25.10.2019 r, który wyraził opinię, że dla tego przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;  

-        Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, który pismem z dnia 30.10.2019 r wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem wykonania badań emisyjnych instalacji przy maksymalnym jej obciążeniu, co zostało uwzględnione w postanowieniu;

-        Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.11.2019 r o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, gdyż nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód i na realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.  

  Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży – przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie ludzi.

Realizując uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, celem sprawdzenia dotrzymania zakładanych parametrów emisyjnych inwestora zobowiązano do wykonania pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie: dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu całkowitego w rozbiciu na frakcje PM2,5 i PM10, w terminie 6 miesięcy od uruchomienia, przy maksymalnym obciążeniu instalacji.

Biorąc pod uwagę uzyskane w postępowaniu opinie urzędów współdziałających oraz łączne w/w uwarunkowania stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko .

Charakterystyka inwestycji jest załącznikiem do decyzji.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2016 r o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.2018.1044, ze zm.) – załącznik, część I pkt. 45, od decyzji pobrano opłatę w wysokości 205 zł.

      P O U C Z E N I E

  1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

 Otrzymują strony postępowania w dniu 3.12.2019 r poprzez strony internetowe Urzędu (BIP),

 Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGK.6220.18.2019 z dnia 3.12.2019 r

 Charakterystyka inwestycji

Przedsięwzięcie polega na przebudowie wyeksploatowanej kontenerowej instalacji do produkcji mas asfaltowych typu Lintec CSD o wydajności 240 Mg/godz. na wytwórnię marki Ammann o wydajności produkcyjnej 160 Mg/godz. Wytwórnia mas asfaltowych (mineralno-bitumicznych) położona jest przy ul. Wojska Polskiego 177A w Łomży na działkach o numerach ewidencyjnych: 30306/19;30306/18, 30306/35, 30306/37, 30306/42, 30306/43, 30306/58. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 30306/19, na pozostałych działkach nie będą wykonywane żadne prace. Wjazd i wyjazd z działki umożliwia istniejący wjazd z ulicy Meblowej. Na terenie zakładu znajdował się automatyczny węzeł betoniarski, który został zdemontowany.

Na proces produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych składają się następujące etapy:

-        składowanie i dozowanie wstępne kruszywa,

-        suszenie, odpylanie i podgrzewanie kruszywa ,

-        sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków,

-        składowanie i dozowanie asfaltu, destruktu,

-        mieszanie składników (otaczanie kruszywa asfaltem),

-        składowanie gotowej mieszanki.

Sypkie składniki mieszanki magazynowane będą w zbiornikach: mączka w silosie o pojemności 100 m3, wypełniacz (pył) w silosie o pojemności 60 m3, a kruszywa – w boksach odkrytych (hałdach).

Asfalt magazynowany będzie w trzech zbiornikach asfaltu ogrzewanych elektrycznie o pojemności 60 m3 każdy.

Z hałd kruszywo przy pomocy ładowarki ładowane jest do dozatorów wstępnych, skąd przenośnikami: zbiorczym, podającym i wrzutowym transportowane jest do suszarki bębnowej z palnikiem wielomediowym, gdzie jest ogrzewane w układzie przeciwprądowym i przemieszczane przez elewator gorący do sortownika na wieży, a następnie do zbiornika gorącego kruszywa. Zgodnie z recepturą - wszystkie składniki mieszanki mineralno-asfaltowej, tj. kruszywo, asfalt, wypełniacz (mączka mineralna oraz pyły odzyskane w filtrze) i dodatki są ważone i podawane do mieszalnika.

Asfalt przywożony jest do zakładu cysternami i przetankowany do szczelnych zbiorników z izolacją, w których jest magazynowany. Rurociągi asfaltu są ogrzewane i osłonięte specjalną izolacją. Cały układ do tankowania zbiorników jest układem hermetycznym, co ogranicza emisję substancji podczas tankowania.

Zakład do produkcji wykorzystuje również stare, rozdrobnione nawierzchnie asfaltowe, co zmniejsza ilość wykorzystywanych składników. Granulat przy pomocy ładowarki ładowany jest do dozatora, skąd trafia na przenośnik taśmowy. Z przenośnika poprzez elewator podawany jest do zbiornika pośredniego, na wieżę, skąd jest dodawany do mieszalnika.

          Podgrzewanie kruszywa w suszarce bębnowej realizowane jest z wykorzystaniem dwustopniowego odpylania: na separatorze (grubsze ziarna) i filtrze tkaninowym, workowym. Do tego filtra podłączony jest również odciąg z wieży mieszającej. Sprawność odpylania wynosi 99,9 %. Odpylone gazy odciągane są wentylatorem wyciągowym i przez emitor kominowy o wysokości 12 m odprowadzane do atmosfery. W całym zespole filtra wytwarzane jest podciśnienie, co zapobiega niekontrolowanemu wydostawaniu się pyłu do atmosfery. Czyszczenie worków filtra odbywa się automatycznie. Odseparowany w filtrze pył drobny jest odprowadzany przenośnikiem ślimakowym do elewatora wypełniacza, skąd może być podawany do otaczarki jako wypełniacz. Nadmiar pyłu jest odprowadzany do silosu, wyposażonego w filtr tkaninowy.

          Obok pyłów jako wypełniacz stosuję się mączkę wapienną. Silos mączki napełniany jest pneumatycznie z cysterny, a powietrze z układu transportowego jest oczyszczane w filtrze zainstalowanym na silosie o sprawności 99%. Z silosu mączka transportowana jest przenośnikiem ślimakowym na wagę wypełniacza zainstalowaną na wieży mieszającej, skąd za pomocą przenośnika ślimakowego podawana jest do mieszalnika.

          Jako paliwo palnika suszarki wykorzystywany będzie olej opałowy lekki o zawartości siarki do 1%, magazynowany w zbiorniku dwupłaszczowym wyposażonym w pełną automatykę i wskaźniki, z sygnalizacją wycieku.

          Zakłada się, że wytwórnia będzie pracować jedynie w porze dziennej, głównie w miesiącach: marzec-listopad, 6 dni w tygodniu, łącznie około 1400 godzin w ciągu roku.

          Planowana maksymalna roczna produkcja to około 160.000 Mg mas asfaltowych, na wyprodukowanie których potrzeba:

- asfalt – 7.500 Mg,

- mączka wapienna – 7.500 Mg,

- kruszywo mineralne (piasek, grys, żwir) – 135.000 Mg

- granulat asfaltowy - do 20% w produkowanej mieszance,

- olej opałowy o zawartości siarki do 1% - 1 200 Mg,

- energia elektryczna - 400 kW/h.    

Woda niej jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, to pojedynczy budynek mieszkaniowo-usługowy położony w odległości ok. 250 m przy ul. Elbląskiej. Zwarta zabudowa mieszkaniowa położona jestw odległości 0,8-1,0 km przy ul. Wierzbowej i Akademickiej.  

Woda zużywana będzie tylko na cele socjalno-bytowe, a na terenie przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych; nie powstaną ścieki technologiczne.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 gru 2019 15:02
  • Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2019 15:09
  • Data przejścia do archiwum: środa, 18 gru 2019 09:32