Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Transmisja XIX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r.

Transmisja XIX sesji Rady Miejskiej Łomży w dniu 30 grudnia 2019 r. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z obrad od godz. 10.00


         KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH SESJI RADY MIEJSKIEJ

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej Rozporządzeniem, informuje że:

1. Obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łomży z siedzibą w Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, e-mail: prezydent@um.lomza.pl, reprezentowany przez Prezydenta Miasta.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym skontaktować się można poprzez e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, lub numer telefonu 86 215 67 33, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących uprawnieniach.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych ustawą o samorządzie gminnym art. 20 poz. 1b (tj Dz.U. 2018 poz. 994 ) na Administratora danych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów miasta w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, za pomocą BIP i strony Internetowej Urzędu Miejskiego.

5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.

7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy powyższego Rozporządzenia.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W zakresie danych dodatkowych ułatwiających kontakt z Państwem, ich podanie jest z reguły dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub uprawnionym organom.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2019 09:50
  • Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2019 10:31
  • Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2022 10:39