Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr 12/19 z dnia 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji otworzył i obradom przewodniczył Pan Ireneusz Waldemar Cieślik – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, który po zapoznaniu się z listą obecności i stwierdzeniu quorum, przedstawił porządek posiedzenia (w załączeniu). Zaproponował uzupełnienie porządku obrad o pkt – analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. Poprosił o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Radny Zbigniew Prosiński zaproponował, aby Komisja zajęła się projektem budżetu miasta na 2020 rok na następnym posiedzeniu. Uzasadniając wyjaśnił, że projekt budżetu otrzymał dopiero wczoraj i nie zdążył się z nim zapoznać. Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt budżetu w wersji elektronicznej wysłany był do radnych w ubiegłym tygodniu. Komisja nie wniosła innych uwag i w wyniku głosowania 6 głosami za, przy 1 głosie przeciw i braku głosów wstrzymujących, przyjęła poprawkę do porządku obrad oraz następujący porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu nr 11/19 z dnia 24 października 2019 r. 2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Łomża na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 302. 3. Przygotowanie firm komunalnych do okresu zimowego 2019/2020 – druk nr 294. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia, obowiązujących w 2020 roku, stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu – druk nr 293, 293 A. 5. Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta, działania zapobiegawcze, podejmowane i planowane, ocena i prognozy skuteczności. 6. Sprawy różne.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poprosił o uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.

            Komisja przyjęła protokół nr 11/19 z dnia 24 października 2019 r. bez uwag.

 

Ad. 2

 

            Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu UM - przedstawiła projekt budżetu miasta na 2020 rok (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Zwrócił uwagę, że na dzień dzisiejszy obsada etatowa Straży Miejskiej to 9 osób, natomiast w projekcie budżetu podane jest 8 etatów. Czy w związku z tym zabraknie pieniędzy na wynagrodzenia.

            Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu UM – wyjaśniła, że wynagrodzenie Straży Miejskiej jest wyszacowane na 8 etatów, ponieważ projekt budżetu sporządzany był wg stanu osobowego na dzień 30 września. Uważa, że na początku roku trzeba będzie zwiększyć środki w tym paragrafie.

            Radny Zbigniew Prosiński poprosił o wyjaśnienie jak w projekcie budżetu wygląda kwestia zapewnienia środków na patrole ponadnormatywne i zakupy inwestycyjne policji.

            Bożena Szypulska – Kierownik Oddziału Budżetu UM – poinformowała, że środki finansowe na patrole ponadnormatywne zaprojektowano na poziomie 100 % bieżącego roku, czyli na 2019 rok było 50 tys. zł i na 2020 rok zaplanowano 50 tys. zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne policji nie zaplanowano środków finansowych. W dziale tym jest zaplanowany wkład własny budżetu miasta do realizowanego projektu KM PSP w wysokości ok. 190 tys. zł.

            Radny Zbigniew Prosiński ponownie zabierając głos zwracając się do Komendanta Straży Miejskiej stwierdził, że na pewno Pan Komendant ma wizję rozwoju Straży Miejskiej, ale jego zdaniem, z tymi zasobami kadrowymi nie będzie to możliwe. Chciałby wiedzieć jak Straż Miejska ma funkcjonować, bo wg niego wygląda to tak, jakby Straż Miejska była wygaszana. Uważa, że w budżecie miasta powinny znaleźć się pieniądze na 2 dodatkowe etaty Straży Miejskiej, bo jeżeli tego nie będzie to i Pan Komendant ma rok do tyłu, a najbardziej na tym ucierpią mieszkańcy. Poprosił o poszukanie tych środków w budżecie miasta na dofinansowanie Straży Miejskiej i utworzenie co najmniej 2 etatów.

            Andrzej Stypułkowski – Z-ca Prezydenta Miasta stwierdził, że Pan Paweł Żebrowski dopiero co został powołany na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej i uważa, że teraz jest ten czas, kiedy wspólnie z Panem Komendantem mogą siąść i zastanowić się nad przyszłością Straży Miejskiej. To, że w budżecie zostały ujęte środki finansowe tak, a nie inaczej, to ostatecznie nie oznacza, że w przyszłości nie zostaną podjęte działania w celu zwiększenia etatów, zwiększenia zadań jak również środków finansowych w budżecie miasta. Dodał, że to, iż uchwała budżetowa zostanie podjęta w takim, a nie innym kształcie jeszcze nie oznacza, że w trakcie roku budżetowego nie można jej zmienić. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tematu można było wrócić jeżeli tylko będzie taka możliwość i sposobność.

            Radny Maciej Borysewicz stwierdził, że nie sposób nie zgodzić się z wypowiedzią radnego Prosińskiego. Generalnie dyskusja na temat Straży Miejskiej toczy się od wielu i kiedyś podjęliśmy decyzję, że utrzymujemy Straż Miejską. Konsekwencją tej decyzji jest to, aby tę straż rozwijać. Jako jednym z elementów, który ma poprawić jakość funkcjonowania i zakres działalności Straży Miejskiej jest wybór nowego Komendanta. Poinformował, że na tę chwilę wśród władzy wykonawczej jest pełna zgoda, aby zwiększyć etatowość w Straży Miejskiej, czego nie widać w budżecie, ale rozumie, że jakaś propozycja będzie. Wie również, że Pan Komendant ma przygotować prezentację na sesji Rady Miejskiej z nową koncepcją, zwiększeniem ilości etatów i zakupem w najbliższych miesiącach drona do badania jakości powietrza. Straż Miejska musi mieć więcej etatów i musi funkcjonować na poziomie zmianowości i w systemie weekendowym, kiedy dużo rzeczy dzieje się w mieście bez obecności Straży Miejskiej. Zapewnił Komendanta Straży Miejskiej o wsparciu Rady Miejskiej.

            Innych uwag nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 6 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji zgodnie z drukiem 302.

 

Ad. 3

 

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję na temat przygotowań firm komunalnych do okresu zimowego 2019/2020 (informacja w załączeniu).

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, przyjęła informację określoną drukiem nr 294.

 

Ad. 4

 

            Adam Maciejewski – Kierownik Oddziału Komunikacji UM – przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie ustalenia, obowiązujących w 2020 roku, stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja, w wyniku głosowania 7 głosami za – jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały określony drukiem nr 293 A.

 

Ad. 5

 

            Krzysztof Sewioło – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji przedstawił informację na temat liczby zdarzeń drogowych na ulicach miasta Łomża w różnych okresach 2019 roku (informacja w załączeniu). Dodał, że drugim problemem, który zgłaszany jest przez mieszkańców jest nieprawidłowe parkowanie. Ilość miejsc parkingowych w mieście, podobnie jak w innych miastach w kraju, nie przyrasta wprost proporcjonalnie do liczby samochodów i każde polskie miasto z takim problemem się boryka. W związku ze zgłoszeniami i poprzez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa policja reaguje, jedzie, sprawdza i jeżeli faktycznie potwierdza się nieprawidłowe parkowanie, bądź nagminność tego zjawiska, to stosowane jest postępowanie mandatowe.

            Paweł Żebrowski – Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację na temat zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ulicach miasta, działań zapobiegawczych, podejmowanych i planowanych, ocenę i prognozy skuteczności (informacja w załączeniu).

            Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

            Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

            Komisja informację przyjęła.

 

Ad. 4

            Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji.

                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                 Komisji Bezpieczeństwa

 

                                                                                                 Ireneusz Waldemar Cieślik

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 sty 2020 10:13
  • Data opublikowania: piątek, 3 sty 2020 10:15