Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Prezydent Miasta Łomża      

Łomża 2020-02-03

WGK.6220.21.2019

OBWIESZCZENIE

                    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U z 2018 r poz. 2081, ze zmianami)

informuje się

że zebrany został materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na ciekły azot wraz z infrastrukturą przy ul. Nowogrodzkiej 155A w Łomży.  

W terminie do dnia 20.02.2020 r. strony mogą,przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do dokumentacji postępowania dostępnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Obwieszczenie niniejsze w dniu 3.02.2020 r podano do wiadomości stronom postępowania poprzez strony internetowe Urzędu (BIP),

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2020 10:41
  • Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2020 14:45
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lut 2020 08:07