Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2020-02-24

WGK.6220.21.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji               o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31, ze zmianami)

 zawiadamia się

 że w dniu 21.02.2020 r na wniosek Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. w Łomży została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowę zbiornika na ciekły azot wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowogrodzkiej 155A w Łomży.

Planowany do realizacji zbiornik azotu ciekłego stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … - wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Projektowany zbiornik będzie spełniał wymagania techniczne określone dla tego typu urządzeń, w tym europejską dyrektywę ciśnieniową 2014/68/UE i PN-EN ISO 21009-2:2016-04. Wyposażony będzie w system bezpieczeństwa, posadowiony na płycie fundamentowej, umocowany wg. wytycznych producenta i zabezpieczony przeciwwilgociowo.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 24.02.2020 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2020 13:21
  • Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2020 13:24
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 mar 2020 08:04