Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w marcu 2020

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2020 r. /druk nr 360/
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego w mieście za 2019 rok. Wnioski i prognozy na rok bieżący w oparciu o informacje:

  a)     Komendanta KMPSP /druk nr 362/

  b)    ITD /dru nr 362/1/c) Komendanta Policji /druk 362/2
 3. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Łomży oraz gospodarki odpadami komunalnymi /druk nr 365/
 4. Wniosek w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałę Rady Miejskiej Łomży nr 74/VIII/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione treningowe oraz ustalenia zasad odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach /druk nr 364/
 5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży, położonych na obszarze scalenia gruntów przy ul. Żabiej /druk nr 366/
 6. Informacja o funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej za 2019 rok. /druk nr 361/
 7.  Ocena realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr 363/ 

 8. Sprawozdanie z funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2019 r. /druk nr 368/
 9. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do Burs Nr 1, 2, 3 w Łomży, dla których Miasto Łomża jest organem prowadzącym /druk nr 367/
 10. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 /druk 369/
 11. Wniosek w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części /druk nr 370/
 12. Wniosek w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 371/
 13.  Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 -  2034 /druk nr 372/
 14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej /druk nr 373/ 
 15. Informacja o realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2019 rok /druk nr 374/
 16. Wniosek w sprawie nadania nazw ulicom stanowiącym przedłużenie ulicy Kolejowej i Towarowej /druk nr 375/
 17.  Wniosek  w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Geodetów, Kolejowej i Towarowej /druk nr 376/

 18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za 2019 r. Ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 201 r. /druk nr 377/
 19. Wniosek w sprawie podjęcia uchwał dotyczących gospodarki odpadami /druk nr 378/
 • Data powstania: Data powstania: środa, 11 mar 2020 14:36
 • Data opublikowania: środa, 11 mar 2020 14:49
 • Data edycji: czwartek, 12 mar 2020 15:29