Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

                                                                                              Łomża, dnia 31.03.2020 r.

WAR.6730.12.2020.AS

  

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 Zgodnie z art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że została wydana decyzja nr 20/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej narozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 32 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Łomży przy ul. Księcia Janusza I 17 na terenie obejmującym część działki nr 12064/114.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Nowa 2, pok. nr 337). Stosownie do art. 49b K.p.a., organ,  który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 31 mar 2020 14:40
  • Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2020 14:43
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 mar 2020 15:45
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 465 razy