Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. LOM3310C na działce o nr ew. 40112/2 położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 22.

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2020 r. została wydana decyzja nr 56/20 udzielającą dla P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. LOM3310C wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasilaniem energetycznym na działce o nr ew. 40112/2 położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 22.    

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

            Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 3 kwi 2020 11:55
  • Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2020 11:59
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 2302 razy