Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2020-04-15

WGK.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

                    Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21)  

zawiadamia się, że

na wniosek BIK-Projekt Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę instalacji do produkcji taśm bitumicznych, przewidzianej do realizacji przy ul. Meblowej na działkach numer 30382/1,30428/2,30429/2 i 30430/2 w Łomży.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14; pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… Prezydent Miasta Łomża wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obwieszczenie niniejsze w dniu 15.04.2020 r podano do wiadomości stronom postępowania poprzez:

- strony internetowe Urzędu (BIP)

  • Data powstania: Data powstania: środa, 15 kwi 2020 13:56
  • Data opublikowania: środa, 15 kwi 2020 14:00
  • Data przejścia do archiwum: niedziela, 3 maj 2020 13:00