Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w kwietniu 2020

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta /druk nr 387/
 2. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Wniosek o zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie  miasta Łomży na lata 2020 – 2022 /druk nr 392/
 3. Wniosekw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 -  2034 /druk nr 393/
 4. Wniosek  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 394/
 5. Wniosek w sprawie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 109/XI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży przy ul. Zjazd i przy ul. Sybiraków /druk nr 388/
 6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, położonych w Łomży przy ul. Zjazd /druk nr 389/
 7. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 386/
 8. Wniosek  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2020” rok /druk nr 391/
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok /druk nr 390/
 10. Wniosek w sprawie podziału środków PFRON /druk 395/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 kwi 2020 15:01
 • Data opublikowania: piątek, 17 kwi 2020 15:14
 • Data edycji: wtorek, 21 kwi 2020 14:41