Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. warunków zabudowy dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży

Łomża, dnia 24.04.2020 r.

WAR.6730.26.2020.MJ

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

 

Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Małgorzaty Bronowicz została wydana decyzja nr 24/2020 z dnia 24.04.2020 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie położonym przy ul. Sikorskiego 334 w Łomży, obejmującym działkę nr 11630.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 339, tel. 86 2156811. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.  • Data powstania: Data powstania: piątek, 24 kwi 2020 11:29
  • Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2020 11:32