Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Łomża         

    Łomża 2020-04-28

WGK.6220.7.2020

OBWIESZCZENIE

               Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21, ze zm.)  

zawiadamia się, że

na wniosek PBK Sp. z o.o. w Łomży zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę zbiornika na olej napędowy na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 32 w Łomży.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Ze złożonym wnioskiem można zapoznać sięosobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14; pok. 103 (tel. 86-2156792). W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z  aktami sprawy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (86-2156792, w godzinach pracy Urzędu) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: m.borawska@um.lomza.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Informujemy ponadto o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w przedsionku wejścia głównego Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (w godzinach urzędowania).

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… Prezydent Miasta Łomża wystąpi do:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży,

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie

o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obwieszczenie niniejsze w dniu 28.04.2020 r podano do wiadomości stronom postępowania poprzez:

- strony internetowe Urzędu (BIP)

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 28 kwi 2020 13:44
  • Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2020 13:48
  • Data przejścia do archiwum: środa, 13 maj 2020 08:04