Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w maju 2020

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu kwietniu 2020 r. /druk nr 404/
 2. Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy /druk nr 408/
 3. Sprawozdanie z funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2019 r. /druk nr 368/
 4. Sprawozdanie z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2019 rok. /druk nr 361/
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej /druk nr 406/
 6. Wniosek Klubu Radnych Przyjazna Łomża dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 130/XXII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych /druk nr 405/
 7. Wniosek w sprawie podjęcia uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 407, 407A/  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża/druk nr 407, 407B/
 8. Wniosek  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy ul. Sybiraków /druk nr 410/
 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok /druk nr 390/
 10. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę w I kwartale 2020 r. / druk nr 403/
 11. Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 415/
 12. Wniosek w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Miasta Łomża /druk nr 411/
 13. Wniosek w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Miasta Łomża, a także form i zakresu tej pomocy/druk nr 412/
 14. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomża /druk nr 413/
 15. Wniosek w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 414/
 16. Informacja MOSiR o stanie technicznym obiektów /druk 416/
 17. Informacja MOSiR o umowach najmu, użyczenia i pozyskiwanych dochodach w 2019 r. w zarządzanych obiektach /druk 417/
 18. Sprawozdanie z działalności MPEC /druk 418/
 19. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 419/
 20. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 /druk nr 420/

 

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 maj 2020 08:54
 • Data opublikowania: piątek, 15 maj 2020 09:04
 • Data edycji: piątek, 15 maj 2020 10:07
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej