Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - zakończenie postępowania

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2020-05-25

WGK.6220.4.2020

OBWIESZCZENIE

                    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j., z późn. zmianami), w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 t.j. z dnia 2020.02.21)    

informuje się

że zebrany został materiał niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowę instalacji do produkcji taśm bitumicznych, przewidzianej do realizacji przy ul. Meblowej na działkach numer 30382/1,30428/2,30429/2 i 30430/2 Łomży.  

W terminie do dnia 15.06.2020 r. strony mogą,przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do dokumentacji postępowania dostępnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92).

Obwieszczenie niniejsze w dniu 25.05.2020 r podano do wiadomości stronom postępowania poprzez strony internetowe Urzędu (BIP),

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2020 09:00
  • Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 09:07
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 cze 2020 07:09