Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE

Dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej w Łomży”.

          Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ) zawiadamiam, o zawieszeniu na wniosek Prezydenta Miasta Łomża (będącego właściwym zarządcą drogi) z dnia 29.04.2020 r. postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa sięgacza ul. Wesołej   w Łomży” - drogi gminnej nr 101149Brealizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych obręb 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1;

 • 23797 istniejący pas drogowy ul. Wesołej,
 • 21911/1 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21912 przejętej w całości pod pas drogowy,
 • 21914/1 powstałej z podziału działki nr 21914,
 • 21909/2 powstałej z podziału działki nr 21909,
 • 21908/2 powstałej z podziału działki nr 21908,

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanych ulic czasowo zajętych, z których korzystanie będzie ograniczone:

 • 21910/2 – pod podłączenie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 SN8 do istniejącej komory kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce nr 21910/2,

do dnia 31 grudnia 2020 r.

               Z treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, 18-400 Łomża, pok. 204.

            Na postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 7 dni od daty doręczenia.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 2 cze 2020 13:16
 • Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2020 13:27
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1564 razy