Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2020-06-23

WGK.6220.4.2020

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2020.283 z dnia 2020.02.21)

 zawiadamia się

 że w dniu 17.06.2020 r na wniosek BIK-Projekt Sp. z o.o. w Łomży została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji taśm bitumicznych, przewidzianej do realizacji przy ul. Meblowej na działkach numer 30382/1,30428/2,30429/2 i 30430/2 w Łomży.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w § 3 ust. 1 pkt. 20, pkt. 58b i pkt. 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku … - wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Na terenie o powierzchni 2,5 ha planowana jest realizacja zabudowy przemysłowej, tj. budowa budynku biurowo-produkcyjnego o powierzchni do 2 000 m2 oraz terenów komunikacyjnych i postojowych o powierzchni ok. 9 000 m2, terenów magazynowych o pow. ok. 4 600 m2 oraz terenów zielonych – co najmniej 1 500 m2. W budynku zainstalowana będzie linia technologiczna do produkcji taśmy bitumicznej, przeznaczonej do uszczelniania złącz w budownictwie drogowym. Taśma bitumiczna produkowana będzie na bazie polimeroasfaltu i mączki wapiennej, z warstwą kleju.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 23.06.2020 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 Obwieszczenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 23 cze 2020 09:00
  • Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 09:03
  • Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2020 07:20