Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łomża
         Łomża 2020-07-09
WGK.6220.7.2020
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2020.283 z dnia 2020.02.21)
zawiadamia się
że w dniu 7.07.2020 r na wniosek PBK Sp. z o.o. w Łomży została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na olej napędowy na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 32 w Łomży.
Planowany podziemny zbiornik do magazynowania paliw płynnych oraz dystrybutory stanowią przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w § 3 ust. 1 pkt. 34b i pkt. 35b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… - wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz mogą wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.
Przedmiotem postępowania jest budowa i użytkowanie podziemnego zbiornika na paliwa płynne o pojemności 80 m3, stalowego, dwupłaszczowego, dwukomorowego, z dystrybutorami, wyposażonego w elektroniczną sygnalizację przecieków do przestrzeni międzypłaszczowej, na potrzeby wytwórni mas bitumicznych PBK Sp. z o.o. Zbiornik magazynować będzie paliwa płynne: olej napędowy i bioolej. Wykonane będą również dwa dystrybutory paliw płynnych: dwupunktowy i szybkiego napełniania oraz zadaszenie nad zbiornikiem.
Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 09.07.2020 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Obwieszczenie niniejsze umieszczono:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip
  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 lip 2020 12:07
  • Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2020 12:08
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 24 lip 2020 07:57