Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Prezydent Miasta Łomża

         Łomża 2020-09-23

WGK.6220.15.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2020.283 z dnia 2020.02.21)

 zawiadamia się

że w dniu 22.09.2020 r na wniosek Jerzego Galanka została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu przy ul. Harcerskiej 1 w Łomży. Punkt do zbierania złomu stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w § 3 ust. 1 pkt. 83a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839). I w myśl art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust.1 oraz art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku… - wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz może wymagać przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia w/w postępowania i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Orzeczono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko punktu skupu złomu przy ul. Harcerskiej 1 w Łomży, zlokalizowanego na części działki nr 21434. Na działce jest budynek mieszkalny wnioskodawcy oraz blaszany budynek gospodarczy o powierzchni 35 m2 (garaż), w którym prowadzony będzie skup złomu metali nieżelaznych, w tym odpady miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium, cynku, cyny i ołowiu. Punkt skupu wyposażony będzie m.in. w wagę, pojemniki aluminiowe, plastikowe i worki jutowe oraz ręczne urządzenia do cięcia, rozdrabniania złomu i zgniatania. Przewiduje się zebranie około 0,7 tony metali kolorowych w ciągu jednego miesiąca. Odpady złomu będą segregowane i magazynowane do czasu zebrania partii do wywozu. Złom magazynowany będzie w pojemnikach lub workach (puszki aluminiowe), na betonowej posadzce, w obiekcie. Załadunek złomu dokonywany będzie ręcznie na samochody odbiorców.

Z decyzją orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanymi w postępowaniu opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 103 (tel. 086-215-67-92), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni, licząc od dnia 23.09.2020 r, tj. od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

  Obwieszczenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży (BIP) www.um.lomza.pl/bip

  • Data powstania: Data powstania: środa, 23 wrz 2020 10:09
  • Data opublikowania: środa, 23 wrz 2020 10:18
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 paź 2020 08:58