Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. podziału Woj. Podlaskiego na obwody łowieckie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJWÓDZTWA PODLASKIEGO

      15 - 888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1                                                           

                                                                                                                                                                                                               Białystok, 05 października 2020 r.

 

 

ROR-IX.7131.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

- w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek w godzinach: 8.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30,

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo.

Uwagi do Projektu mogą być składane:

1) w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

2) lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.), opatrzonekwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, w terminie od 14 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz okreslenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie num,eru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Uwagi zlożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

  • Data powstania: Data powstania: środa, 7 paź 2020 13:17
  • Data opublikowania: środa, 7 paź 2020 13:47
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lis 2020 08:44
  • Wytwarzający informację: Marszałek Województwa Artur Kosicki
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Naczelnik WOU Marcin Sawko
  • Artykuł był czytany: 993 razy