Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 28 października 2020 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2020 r. /druk 494/

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w rejonie ulicy Przykoszarowej i ulicy Szosa do Mężenina - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku wraz z Informacją z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze oraz Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury. /druk nr 477, 492, 493/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 - 2034 /druk nr 498, 498A/

 

a) zmieniającej uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 499, 499A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży /druk nr 500, 500A/

b)    w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielonej Centrum Integracji Społecznej w Łomży na 2021 rok /druk nr 500, 500B/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym /druk nr 501, 501A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a) w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2021 rok /druk nr 497, 497A/

 

b)    w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2021 rok/druk nr 497, 497B/  

 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok /druk 497, 497C/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 

 1. Podjęcie uchwały na w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Miasto Łomża na Prawach Powiatu /druk nr 496, 496A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa

 11. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku /druk nr 502, 502A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży /druk nr 503, 503A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 13. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi na bezczynność Urzędu.14. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2019 /druk nr 495, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 495/5/

 15. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 16. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Alicja Konopka

 

 

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 paź 2020 12:54
 • Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2020 13:01
 • Data edycji: środa, 21 paź 2020 14:36