Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór (na zastępstwo) na Inspektora w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

I. Określenie stanowiska: inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

 

II. Kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne (warunkujące dopuszczenie do kolejnego etapu rekrutacji):

 • wykształceniewyższe;
 • staż pracy minimum 3 lata w tym 2-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych;
 • znajomość procedur i wytycznych związanych z opracowaniem i pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, w szczególności na infrastrukturę z Unii Europejskiej, przygotowywania wniosków o dofinansowanie, wdrażania projektów, zarządzania projektami, rozliczania i sprawozdawczości projektów - poparte doświadczeniem kandydata;
 • umiejętność obsługi komputera (w tym pakiet MS Office, internet) i urządzeń biurowych;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

III. O ostatecznej ocenie kandydata decydować będą posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, w tym:

 • ukończone szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami unijnymi i/lub z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w realizacji zadań związanych z realizacją zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy samodzielnej, skrupulatność, dokładność, wysokie poczucie odpowiedzialności, umiejętność pracy pod presją czasu, bardzo dobra organizacja pracy własnej.

 

IV. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

- obsługa organizacyjno – techniczna projektów,

- inicjowanie działań i wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (budżetu państwa, samorządu województwa itp.),

- opracowywanie wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych (unijnych krajowych),

- prowadzenie dokumentacji finansowej i merytorycznej projektów, raportowanie, monitoring i sprawozdawczość- zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów,

- przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,

- przygotowywanie i realizacja postępowania zamówień publicznych do 30 tys. Euro w ramach realizowanych i przygotowywanych projektów,

- współpraca z IZ, IP, IW w zakresie realizacji umów oraz z pozostałymi komórkami UM w zakresie realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zewnętrznych.

 

V. Warunki pracy na danym stanowisku

Umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa będzie zawarta na okres 6. miesięcy
z możliwością przedłużenia na czas nieobecności zastępowanego pracownika (przewidywany okres nieobecności zastępowanego pracownika ok. 18 miesięcy). Osoba wyłoniona do zatrudnienia, która nie była wcześniejzatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w pierwszym 6. miesięcznym okresie zatrudnienia, a pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Praca w budynku Urzędu Miejskiego. Praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, w podstawowym systemie czasu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

 

 

 

VI. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łomży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 

VII. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Curriculum Vitae (CV) zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • jeśli w liście motywacyjnym lub CV lub w innych załączonych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO niezbędna jest dodatkowa Państwa zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona w formie dopisku bezpośrednio w liście motywacyjnym lub CV w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym/CV
oraz załączonych dokumentach. (czytelny podpis kandydata)”;

 • kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 • kserokopia zakresu obowiązków lub innego dokumentu poświadczającego doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych;
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy i/lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o okresie zatrudnienia - potwierdzających wymagany staż pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy);
 • kserokopia świadectw/zaświadczeń o ukończonych szkoleniach z zakresu funduszy unijnych i zamówień publicznych – jeśli kandydat posiada;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem - złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata_st.urzędnicze” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr, p. 124, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: Inspektor w WIR_ zastępstwo”.

Termin składania ofert: do dnia13 listopada 2020 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

IX. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do zatrudnienia:

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane: RODO) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezydent Miasta Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, e-mail: prezydent@um.lomza.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Andrzej Kondraciuk, e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, tel.: 86 215 67 33 z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych)
w przypadku pozostałych danych.

5. Dane osobowe kandydatów mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie szczególnych przepisów prawa.Dane osobowe wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia kandydata w zakresie imienia
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych prowadzonych przez Wydział Organizacji i Kadr, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w odnośnych przepisach prawa.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane bezpośrednio zainteresowanym, a w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP.

Dane osobowe kandydatów w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą wpisane do Protokołu z naboru i przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: bez zastrzeżonej formy papierowej, przed terminem umieszczenia ogłoszenia
o naborze w BIP, po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu
o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do Urzędu.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a z punktu widzenia naboru całkowicie zbędne. Podanie danych szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, powoduje konieczność dodatkowej Państwa zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, żeprzetwarzanie Państwa danychnarusza przepisyRODO.

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela p. Katarzyna Tyszka – gł. specjalista ds. kadr, tel. 86 215 67 12

 

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 29 paź 2020 11:57
 • Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2020 12:09