Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Raport z konsultacji społecznych Projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

RAPORT

z konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 5 do 25 października 2020 r. na podstawie Zarządzenia Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

2. Konsultacje społeczne poprzedziła kampania informacyjna przeprowadzona od 21 września do 4 października 2020 r.

3. Projekt uchwały Rocznego Programu został opublikowany:

a) na stronie internetowej www.lomza.pl w zakładce Organizacje pozarządowe;

b) w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży.

Dodatkowo zaproszenie do udziału w konsultacjach wraz z załączonym projektem Rocznego Programu zostało wysłane na dostępne adresy mailowe organizacji pozarządowych działających na terenie Łomży.

4. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formach:

a) konsultacji pisemnych: organizacje pozarządowe mogły nadsyłać wnioski i uwagi do Rocznego Programu na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok:

- na adres Wydziału, Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża,

- skanu formularza na adres elektroniczny: ngo@um.lomza.pl,

b) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 15 października 2020 r., o godz. 15:00 w Domku Pastora przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

5. W otwartym spotkaniu konsultacyjnym 15 października 2020 r. wzięły udział 4 osoby, w tym 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz 3 urzędników z Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych.

6. W trakcie procesu konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęły trzy formularze konsultacyjne, z czego dwa nie spełniały wymagań formalnych: jeden formularz wpłynął po terminie, drugi nie został złożony na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21 września 2020 r.

Uwagi i wnioski niespełniające wymagań formalnych zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Łomża.

Uwagi/propozycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok:

 

Lp.

Podmiot

Uwaga/propozycja zgłoszona podczas konsultacji

Sposób ustosunkowania się do uwagi/propozycji

1.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży

Jan Szymański

W rozdziale 5, paragraf 9, pkt. 1, ppkt. 3:

  1. uruchomienie środków finansowych na zadania całoroczne (placówki wsparcia funkcjonują przez 12 miesięcy) – jest to zadanie wieloletnie;

  2. wzrost składki godzinowej powoduje zwiększenie kosztów;

  3. rozdzielenie kwot na 2 zadania:

    1. dożywianie ludzi ubogich

    2. prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Uzasadnienie:

Zadanie całoroczne wieloletnie; oskładkowanie umów zleceń nie zmienia się od wielu lat; koszt utrzymania 1 wychowanka w placówce jest bardzo niski i zabezpieczenia przed skierowaniem dziecka do placówki całodobowej.

Uwzględniona.

Planowana wysokość środków na 2021 r. na realizację zadania priorytetowego w zakresie pomocy społecznej została zwiększona ze 167 500 zł na 180 000 zł.

 

 

 

7. Proces konsultacyjny przeprowadził Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

 

Łomża, dnia 2.11.2020 r.

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

mgr Andrzej Stypułkowski

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

Sporządziła:

Anna Didenkow

Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych

Urząd Miejski w Łomży

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 lis 2020 15:08
  • Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2020 15:11