Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy postępowania administracyjnego o wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży”.

            Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.10.2020 r., wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży”.  

Zakres robót budowlanych obejmuje;

 • rozbudowę i przebudowę ul. Jasnej (drogi gminnej nr 101031B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Wesołą (drogą gminną nr 101149B),
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Łączną (drogą gminną nr 101066B),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę gazociągu,
 • rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej,
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,
 • rozbiórkę i budowę linii napowietrznej nN,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych;

Stałe zajęcie terenu (istniejący i projektowany pas drogowy ul. Jasnej) – działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid. 206201_1 m. Łomża

 • 22910 (istniejący pas drogowy),
 • 22947 (przejęta w całości pod pas drogowy),
 • 22911/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22911)
 • 22936/5 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22936/1)
 • 22943/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22943)
 • 22944/1 (działka powstała w wyniku podziału działki nr 22944)
 • 22945/1 (działce powstałej w wyniku podziału działki nr 22945)
 • 22946/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22946)
 • 22948/1 (działki powstałej w wyniku podziału działki nr 22948)

oraz działkach poza pasem drogowym projektowanej ulicy czasowo zajętych,  z których korzystanie będzie ograniczone:

Działki z obrębu nr 0002 Łomża 2, jedn.ewid.206201_1 m. Łomża:

 • 22935 (istniejący pas drogowy ul. Łącznej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, oświetlenie uliczne,
 • 23797 (istniejący pas drogowy ul. Wesołej) pod projektowaną jezdnię, chodnik, odwodnienie uliczne, oświetlenie uliczne, linię energetyczną nN, wodociąg,
 • 24019 (istniejący pas drogowy Al. marsz J. Piłsudskiego) pod ciąg pieszo – rowerowy, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne.

z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości, które planowane są do przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Działki położone są w obrębie nr 0002 Łomża 2, jedn. ewid. 206201_1 m. Łomża

 • działki nr 22911 na działkę nr 22911/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22911/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22936/1 na działkę nr 22936/5 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22936/6 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22943 na działkę nr 22943/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22943/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22944 na działkę nr 22944/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22944/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22945 na działkę nr 22945/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22945/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22946 na działkę nr 22946/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22946/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),
 • działki nr 22948 na działkę nr 22948/1 (pod projektowany pas drogowy) i działkę nr 22948/2 (pozostającą w dotychczasowym użytkowaniu),

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 334, po uprzednim kontakcie pod nr telefonu 86 2156817 w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny. Zapoznanie z dokumentacją będzie również możliwe (w miarę możliwości technicznych organu) w formie skanu udostępnionego stronie na adres przez nią wskazany.

           Strony mogą składać pisemnie wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem platformy         e-PUAP lub poczty na adres Urzędu Miejskiego w Łomży, 18-400 Łomża, Stary Rynek 14 oraz poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14 – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

           Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu  (art. 41 § 1, 2 kpa).

            Jednocześnie informuję, iż niniejsze zawiadomienie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2020 14:15
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2020 14:24
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża mgr Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 1047 razy