Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: www.lomza.pl, www.lomza.pl/bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego lomza.pl

Data publikacji strony internetowej:  2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.10.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Wybrane dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audio deskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych,
 • na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa,
 • większość tabel zbudowana jest prawidłowo, mogą jednak wystąpić takie, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.,

Oświadczenie sporządzono dnia 05.01.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W celu sukcesywnego usuwania barier Prezydent Miasta Łomży powołał Koordynatora ds. Dostępności. Zadaniem Koordynatora jest między innymi zbieranie wniosków dotyczących poprawy dostępności urzędu. Prowadzi działania edukacyjne dotyczące tematyki dostępności wśród pracowników. Oprócz tego uczestniczy w działaniach audytowych.

Koordynator ds. Dostępności UM w Łomży: Tomasz Walczuk Architekt Miejski - Naczelnik Wydziału Architektury, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, pokój 308, tel. 86 215 68 09, e-mail: t.walczuk@um.lomza.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Czech, adres poczty elektronicznej lukasz.czech@um.lomza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 215 67 24 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja Urzędu

Ratusz - ul Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony

a. Główne wejście od ul. Stary Rynek – przed automatycznymi, rozsuwanymi drzwiami na poziom parteru znajdują się schody. Dla osób poruszających się na wózku został zainstalowany dzwonek przywoławczy asystenta. Istnieje możliwość wejścia przy użyciu schodołazu i wsparcia obsługi klienta urzędu przez asystenta.

b. Wejście od strony parkingu z ul. Zatylnej - drzwi wejściowe nie są automatyczne, nie posiadają progu, znajdując się na poziomie parteru zapewniając swobodny dostęp osobom z trudnościami w poruszaniu się.

c. Istnieje możliwość pomocy asystenta urzędowego przy wejściu do budynku.

d. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

e. Po lewej stronie głównego wejścia na bocznej ścianie windy znajdują się tablice z ogłoszeniami.

f. Po prawej stronie głównego wejścia znajduje się punkt informacyjny i podawczy korespondencji. Tu znajduje się również stanowisko ochrony urzędu. Trudność może sprawiać brak obniżenia lady i brak pętli indukcyjnych.

g. Z uwagi na fakt, że stanowiska obsługi mieszkańców oraz sekretariaty kancelarii prezydentów są niedostosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach (lady nie są obniżone) oraz nie są wyposażone w pętle indukcyjne, można skorzystać ze stałej pomocy asystenta osób starszych i z niepełnosprawnością. Stanowisko jest zlokalizowane w Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze Ratusza.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

a. W budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda z panelem umożliwiającym komunikację głosową w przypadku awarii, brakuje jednak wideogłosowego systemu alarmowego lub tekstowego powiadamiania osób niesłyszących o postępie w eliminowaniu usterki, brakuje możliwości uzyskania głosowej informacji zwrotnej. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Winda jest wyposażona w lustro do poziomu poręczy. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.

b. Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom z psem przewodnikiem, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.

c. Podłogi o powierzchni równej, antypoślizgowej. Na parterze budynku i schodach kamienne, powodujące częściowo odbicia światła, na piętrach wykładziny antypoślizgowe, nie odbijające światła. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.

d. W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Korzystanie z toalety wymaga wcześniejszego pobrania klucza.

e. W budynku znajdują się klatki schodowe z obustronnymi poręczami rurowymi.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

a. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

b. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

a. W bezpośrednim sąsiedztwie Ratusza znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul Stary Rynek miejsca parkingowe przed wejściem do budynku. Utrudnienie stanowi krawężnik oddzielający miejsce parkingowe od chodnika. Od strony ul. Zatylnej utrudnienie może stanowić nierówna nawierzchnia.

 


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

a. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Urząd korzysta z tłumacza online ? po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z usługi.

II. Ul. Nowa 2, 18-400 Łomża (Wydział Architektury, Biuro ds. Budownictwa, Biuro Audytu i Kontroli, Inspektor Ochrony Danych Osobowych) 3 piętro budynku. W budynku ulokowana jest jedynie część wydziałów Urzędu Miejskiego i nie ma odrębnej kancelarii lub biura podawczego, a wszystkie wnioski i sprawy kierowane do tych wydziałów, składane są w kancelarii Ratusza- Stary Rynek 14 lub elektronicznie.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony

a. Główne wejście od ul. Nowej – przed dwuskrzydłowymi drzwiami na poziom parteru znajdują się schody. Brak pochylni.

b. Wejście od strony parkingu z ul. Zawadzkiej - przed drzwiami na poziom parteru znajdują się schody. Brak pochylni. Poziom wejścia jest dostępny przy użyciu windy z poziomu terenu.

c. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

a. W budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda z panelem umożliwiającym komunikację głosową w przypadku awarii, brakuje jednak wideogłosowego systemu alarmowego lub tekstowego powiadamiania osób niesłyszących o postępie w eliminowaniu usterki, brakuje możliwości uzyskania głosowej informacji zwrotnej. Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Winda jest wyposażona w lustro. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.

b. Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom z psem przewodnikiem, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.

c. Podłogi o powierzchni równej, antypoślizgowej. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.

d. Na 3 piętrze (pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Łomży) oprócz ogólnodostępnych toalet znajduje się wydzielona ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

e. W budynku znajdują się klatki schodowe z obustronnymi poręczami rurowymi.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

a. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

b. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

a. W bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul Zawadzkiej miejsca parkingowe przed wejściem do budynku.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Urząd korzysta z tłumacza online po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z usługi.

 

Dostępność architektoniczna
Lokalizacja Hali Kultury


I. Hala Kultury, ul. Stary Rynek 6, 18-400 Łomża


1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony.


a. Budynek Hali Kultury posiada 3 kondygnacje.
b. Prowadzi do niego wejście główne od ul. Stary Rynek – dwuskrzydłowe drzwi prowadzące bezpośrednio na poziom parteru, zapewniają swobodny dostęp osobom z trudnościami w poruszaniu się. Drzwi wejściowe nie są automatyczne, nie posiadają progu ani schodów. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu.
c. Pozostałe wejścia od strony ul. Stary Rynek – drzwi wejściowe nie są automatyczne, nie posiadają progu ani schodów, dwuskrzydłowe drzwi znajdując się na poziomie parteru zapewniają swobodny dostęp osobom z trudnościami w poruszaniu się.
Wejście od strony z ul. Rządowej - drzwi wejściowe nie są automatyczne, nie posiadają progu ani schodów, znajdując się na poziomie parteru zapewniają swobodny dostęp osobom z trudnościami w poruszaniu się. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego holu.
d. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
e. W budynku znajduje się ogólnodostępna, bezpłatna szatnia.


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


a. W budynku jest winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji. Szerokość drzwi do windy umożliwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających (kule, balkoniki). Winda nie posiada panelu umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową w przypadku awarii. W środku windy znajduje się instrukcja SOS. Po naciśnięciu dzwonka po 20s. następuje przekierowanie do firmy serwisowej.
Dzwonek SOS nie ma alfabetu Braille’a. Tak samo jak przycisk zamykania i otwierania drzwi windy, dzwonek SOS w windzie jest wypukły. Pozostałe przyciski w panelu windy oraz przycisk przywołujący windę zaopatrzone są w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Winda jest wyposażona w lustro od poziomu poręczy w górę ( poręcz znajduje się na wysokości ok.1 m). Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów.
b. Korytarze i ciągi komunikacyjne w budynku mają szerokość umożliwiającą dostęp i manewrowanie osobom na wózkach inwalidzkich, osobom z psem przewodnikiem, osobom prowadzącym wózek czy też poruszającym się przy pomocy urządzeń wspierających.
c. Podłogi o powierzchni równej, antypoślizgowej. Na schodach betonowa, szorstka posadzka, nie odbijająca światła. Na parterze, piętrze oraz w piwnicy – terakota/gres/deska olejowana. Ustawienie wyposażenia na korytarzach umożliwia swobodne przemieszczenie się osób.
d. W budynku są dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami: na parterze w pomieszczeniu toalety publicznej i w piwnicy. Korzystanie z toalety nie wymaga wcześniejszego pobrania klucza.
e. W budynku znajdują się schody z obustronnymi poręczami rurowymi.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.


a. W Sali wielofunkcyjnej jest pętla indukcyjna.
b. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


a. W sąsiedztwie obiektu Hali Kultury przed wejściem do budynku Ratusza znajdują się oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Utrudnienie stanowi krawężnik oddzielający miejsce parkingowe od chodnika oraz przejście dla pieszych.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.


a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.


a. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Urząd korzysta z tłumacza online po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z usługi.

 

Dostępność architektoniczna
Lokalizacja Urzędu


I. Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora”, ul. Krzywe Koło 1, 18-400 Łomża


1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary ochrony.


a. Główne wejście od ul. Krzywe Koło – przed drzwiami na poziom parteru znajduje się jeden stopień, wewnątrz znajdują się kolejne dwa schodki. Dla osób poruszających się na wózku istnieje możliwość wejścia do budynku od strony ogrodu.
b. Wejście od strony ogrodu - drzwi wejściowe nie są automatyczne, nie posiadają progu, znajdując się na poziomie piwnicy. Na wprost wejścia znajduje się winda przystosowana do przewożenia osób z niepełnosprawnościami.
c. Istnieje możliwość pomocy pracownika przy wejściu do budynku.
d. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
e. Po prawej stronie głównego wejścia znajduje się wysoka lada, za którą zawsze pracuje przynajmniej jedna osoba.
f. Po lewej stronie głównego wejścia znajduje się tablica ogłoszeń oraz ruchomy wieszak na odzież wierzchnią.


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.


a. W budynku jest winda zapewniająca dostęp do piwnicy i parteru, ale nie pierwszego piętra (na pierwszym piętrze znajdują się pokoje noclegowe). Winda jest urządzeniem przystosowanym przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Panel w windzie nie jest zaopatrzony w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Poziom posadzki windy w stosunku do podłogi korytarza – bez progów. W windzie jest włącznik światła, nie ma lustra.
b. Parter budynku zaprojektowany jest na zasadzie przechodnich pokoi, wszystkie drzwi w przejściach są dwuskrzydłowe z możliwością otwarcia obu skrzydeł (z wyjątkiem drzwi prowadzących do sali ceramicznej, które są na tyle szerokie, by umożliwić dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub przy pomocy urządzeń wspierających).
c. Podłogi o powierzchni równej, antypoślizgowej. Na parterze budynku i klatkach schodowych kamienne, powodujące częściowo odbicia światła, na piętrze panele drewniane, nie odbijające światła, w piwnicy budynku płytki ceramiczne, nie odbijające światła.
d. W budynku są dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, na parterze oraz w piwnicy. Korzystanie z toalety nie wymaga wcześniejszego pobrania klucza.
e. W budynku znajdują się klatki schodowe z jednostronnymi poręczami rurowymi.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.


a. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
b. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


a. Od strony ul. Krzywe Koło miejsca parkingowe na prawo od budynku, bez krawężnika. Jedno miejsce postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.


a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.


a. W budynku nie ma zainstalowanych urządzeń, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Urząd korzysta z tłumacza online po uprzednim zgłoszeniu chęci skorzystania z usługi.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dwornej. Wejście ograniczone jest schodami. Z uwagi na ten fakt dostępne jest wejście alternatywne przez wejście główne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie zlokalizowana jest rampa umożliwiająca dostęp do siedziby zespołu osobom mającym trudności w poruszaniu się, jak również osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Wejścia do obiektów nie są wyposażone w głośniki systemu Totupoint naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z możliwością zwiększenia „światłą” przez które może przejechać osoba na wózku. Zespół orzekający znajduje się na parterze budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz dwa pomieszczenia członków komisji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w ciągu komunikacyjnym od strony rampy.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Usługa będzie dostępna w najbliższym czasie. Przewidywana dostępność w godzinach pracy zespołu. Usługa będzie bezpłatna dla osób głuchych.

W II kwartale br. planowana jest zmiana siedziby PZON do wyremontowanych i przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń na parterze wielorodzinnego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 25 w Łomży, otoczonego dużym przestronnym parkingiem, w pobliżu Dworca Autobusowego.

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 25 lis 2020 09:07
 • Data opublikowania: środa, 25 lis 2020 09:10
 • Data edycji: piątek, 19 mar 2021 08:27
 • Wytwarzający informację: Koordynator ds. dostępności UM Tomasz Walczuk
 • Opublikował(a): Aldona Zientalska
 • Zaakceptował(a): Koordynator ds. dostępności UM Tomasz Walczuk
 • Artykuł był czytany: 8470 razy
 • Ilość edycji: 4
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej